Oglasna tabla

Arhitektura:

 Sociologija građene sredine 05 3200 011 I
 Matematika, Matematika 1 04 AS 101, 05 3200 112 I
 Matematika 2 05 3200 122 I
 Arhitektonska fizika 05 3200 132 II
 Engleski jezik 99 AS 025 IV

 Energetika, elektronika i telekomunikacije:

 Engleski jezik, Engleski jezik 1 99 ESE1 021, 05 2200 012 I
 Engleski jezik 2 05 2200 021 I
 Nemački jezik 1 05 2200 013 
  Nemački jezik 2 05 2200 022 I
 Sociologija tehnike   05 2200 011  I
 Fizika   99 ESE1 104, 05 2200 122 I
 Diskretna matematika 99 ESE1 101, 05 2200 111 I
 Matematička analiza I, Matematička analiza 1 99 ESE1 102, 05 2200 121 I
 Engleski jezik 3 05 2200 031  II
 Engleski jezik 4 05 2200 031 II
 Nemački jezik 3 05 2200 032 II
 Nemački jezik 4 05 2200 032 II
 Izabrana poglavlja iz matematike 05 2290 133 II
 Matematička analiza II, Matematička analiza 2 99 ESE1 105, 05 2200 131 II
 Operaciona istraživanja 05 2290 141 II
 Verovatnoća, statistika i slučajni procesi  05 2270 701 II

 Sociologija nauke  

99 ESE1 022 V

 Engleski jezik za inženjere

97 E1

Građevinarstvo: 

 Sociologija i ekonomika građevinarstva (sociologija)

99 GS 021 

I
 Sociologija i ekonomika građevinarstva (ekonomika)

99 GS 021 

I

 Građevinska fizika 

99 GS 104,  05 3100 123  I
 Matematičke metode I, Matematičke metode 1 99 GS 101, 05 3100 111  I
 Matematičke metode II , Matematičke metode2    99 GS 103, 05 3100 121  I 
 Engleski jezik   05 3100 031 II
 Nemački jezik  05 3100 032 II
 Matematičke metode III, Matematičke metode 3 99 GS 107, 04 GS ,  05 3100 131 II
 Matematičke metode IV   99 GS 109, 04 GS II
 Engleski jezik  99 GS 022, 04 GS 025  III
 Nemački jezik    99 GS 023, 04 GS 026  III

 Grafičko inženjerstvo i dizajn: 

 Engleski jezik 1   05 5000 022  
 Nemački jezik 1    05 5000 023    I
 Sociologija kulture   05 5000 02 
 Fizika   05 5000 11  I 
 Matematika  05 5000 112 
 Engleski jezik I deo  01 GI 021 II
 Engleski jezik  2  05 5000 042  II
 Nemački jezik 2  05 5000 043  II
 Engleski jezik II deo    01 GI 021  III
 Stručni kurs engleskog jezika 1   05 5000 062   III  
 Stručni kurs nemačkog jezika 1    05 5000 063   III  
 Engleski jezik, Engleski jezik III deo   01 GI 021  V
 Ekonomija preduzeća 01 GI 023 V

 Industrijsko inženjerstvo i menadžment: 

 Engleski jezik 1    05 8000 021 I
 Nemački jezik 1   05 8000 022 I
 Sociologija rada 99 IZP 022,  05 8000 011 I
 Principi ekonomije 05 8000 012 I

Matematika

99 IZP 101,  05 8010 111, 05 8020 111   I
 Statističke metode u preduzeću

99 IZP 103, 05 8000 121

I
 Engleski jezik  I deo 99 IZP 021  II

 Enleski jezik 2   

05 8000 042  II
 Engleski jezik II deo  99 IZP 021 II
 Nemački jezik 2  05 8000 043 II
 Engleski jezik  3  05 8000 061 III
 Nemački jezik 3  05 8000 062 III
 Aktuarska matematika    99 8028 371 IV
 Sociologija masovnih komunikacija 99 8029 376 IV
 Engleski jezik   99 IZP 021 V

   Inženjerstvo zaštite životne sredine: 

 Engleski jezik I deo, Engleski jezik 1   99 IZ 022, 059 000 021 I
 Nemački jezik I  059 000 022  I
 Odabrana poglavlja iz fizike, Odabrana poglavlja iz    fizike 1  03 IZ 102, 05 9000 111  I
 Odabrana poglavlja iz fizike 2   05 9000 123  I
 Matematika, Matematika 1  99 IZ 101, 05 9000 112 I
  Matematika 2     05 9000 121 I
 Engleski jezik II deo, Engleski jezik 2    99 IZ 022, 05 9000 041 II
 Nemački jezik II deo, Nemački jezik 2   04 IZ 023, 05 9000 042  II
 Sociologija  99 IZ 023    II
 Statističke metode   059000 132, 99 IZ 104  II
 Engleski jezik   99 IZ 022 III 
 Nemački jezik   04 IZ 023  III 
 Ekonomija i zaštita zivotne sredine 99 IZ 021 IV

  Mašinstvo:

 Sociologija   99 MSZP 021
 Tehnička fizika, Fizika   99 MSZP 101, 05 1000 112
 Matematika I, Matematika 1    99 MSZP 103, 05 1000 111
 Matematika II, Matematika 2  99 MSZP 105, 05 1000 121 II
 Engleski jezik  99 MSZP 022 III
 Nemački jezik   99 MSZP 023  III 
 Numeričke metode u mehanici   97 MS   

  Mehatronika:

 Sociologija nauke, Sociologija nauke 02 MT 021, 05 7000 021 I
 Fizika 02 MT 101, 05 7000 111 I
 Matematika I, 1  02 MT 102,  05 7000 112  I
 Matematika II, 2   02 MT 106, 05 7000 121 II
 Matematika 3 05 7000 131
 Engleski jezik za inženjere   02 MT 022 V
 Nemački jezik za inženjere 02 MT 023    V

 Proizvodno mašinstvo:

 Sociologija 

99 MPMZ 021

I
 Fizika   99 MPMZ 101  I
 Matematika  I, 1   99 MPMZ 102, 05 1000 111,  
 Matematika II, 2  99 MPMZ 103, 05 1000 121 II
 Engleski jezik   99 MPMZ 022 V
 Nemački jezik   99 MPMZ 023 

Računarstvo i automatika:

 Engleski jezik 1  05 2100 011 I
 Engleski jezik 2 05 2100 021 I
 Nemački jezik 1  05 2100 012 I
 Nemački jezik  2   05 2100 022 I
 Fizika    05 2100 121  I
 Diskretna matematika i linearna algebra, Diskretna matematika i algebra  02 ESE2 102,  05 2100 112 I
 Matematička analiza I   05 2100 111  I
 Engleski jezik    02 ESE2 021 II
 Sociološki aspekti tehničkog razvoja   05 2100 031   II
 Matematička analiza 2   05 2100 131  II 
 Slučajni procesi    05 2100 141 II 
 Sociološki aspekti tehničkog razvoja   02 ESE2 022  V 
 Engleski jezik za inženjere   97 E2   

Saobraćaj:

 Engleski jezik 1    05 4000 021 I
 Nemački jezik 1  05 4000 022 I
 Sociologija rada   99 SOZP 021 I
 Fizika   05 4000 113, 99 SOZP 103  I
 Matematika I, Matematika 1  99 SOZP 101, 05 4000 111 I
 Matematika II, Matematika 2 99 SOZP 104, 05 4000 121,   I, II
 Engleski jezik 2    05 4000 031 II
 Nemački jezik 2 05 4000 032    II
 Matematička statistika  05 4000 131, 99 SOZP 107  II
 Engleski jezik DS,VS, PST  99 SOZP 023, 52 04 SOZP 025, 53 04 SOZP 025 III
 Nemački jezik - DS,VS, PST

04 SOZP 026, 57 04 SOZP 026 

III
 Operaciona istraživanja

 99 SOZP 108  

III