Speaker / Predavač :

Zvonimir Šikić
Katedra za matematiku i nacrtnu geometriju
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska

Title / Naslov:

Matematika i slikarstvo - od linearne perspektive do projektivne geometrije

Abstract / Abstrakt:

Pokazati ću kako se linearna perspektiva od renesansne eksperimentalne a zatim i teorijske slikarske tehnike razvila u matematičku disciplinu (projektivnu geometriju). Sve će biti ilustrirano radovima velikih slikara od antike preko renesanse do naših dana.


Mesto: predavanje će biti održano u Zbornici FTN-a, blok F.

Back