Program:


1. Miloš Todorov; Primena uzorkovanja i posebna analiza stratifikovanog uzorka

Rezime:

Vrednosti parametara skupa određuju se u cilju spoznaje njegovih karakteristika i kvantitativne i kvalitativne deskripcije. Određivanje vrednosti parametara osnovnih skupova može se izvesti na dva načina: prvi podrazumeva celovito posmatranje populacije (popis),odnosno određivanje vrednosti posmatrane karakteristike za svaki elemenat osnovnog skupa, drugi način podrazumeva da se vrednost parametara osnovnog skupa određuje na osnovu ispitivanja samo jednog dela osnovnog skupa, koji se naziva uzorak. Postupak uzimanja uzorka iz skupa naziva se uzorkovanje (eng. sampling). Na ovom predavanju ću Vas upoznati sa osnovnim metodama za uzorkovanje, sa posebnim osvrtom na stratifikovan uzorak. Takođe ću prikazati i praktičnu primenu u statističkom softveru R, na jednoj od baza Republičkog zavoda za statistiku.

Back