Program:

(1) Jelena Čolić-Oravec, Mreže klonova totalnih, parcijalnih i hiperoperacija

(2) Dogovor o praćenju i prezentovanju nacionalnih i međunarodnih projekata

=================

Jelena Čolić-Oravec, Mreže klonova totalnih, parcijalnih i hiperoperacija

Rezime: Moglo bi se reći da je osnovni problem teorije klonova opis mreže svih klonova na datom skupu. Međutim, do sada je jedino kompletno opisana mreža klonova na dvoelementnom skupu, za šta je zaslužan Emil Leon Post. Kako već mreža klonova na troelementnom skupu ima neprebrojivo mnogo elemenata, vrlo je izvesno da su pokušaji da se u potpunosti opišu mreže klonova u opštem slučaju bez mnogo izgleda za uspeh. Zato se istraživanja okreću ka ispitivanju nekih delova tih mreža. Jedan od mogućih pravaca je opis atoma (minimalni klonovi) i koatoma (maksimalni klonovi). Rezultat dobijen pri proučavanju koatoma, do kog je došao Ivo Rosenberg, svakako je jedan od najimpresivnijih u teoriji klonova. Naime, on je pokazao da se svi maksimalni klonovi mogu opisati pomoću samo 6 klasa relacija. Ovaj izuzetni rezultat inspirisao je mnoge istraživače u oblasti da pokušaju da otkriju slične karakterizacije i za neke druge delove mreže klonova, kao i za mreže objekata koji predstavljaju uopštenja pojma klona (hiperklonovi, parcijalni klonovi). U ovom predavanju će biti navedeni osnovni pojmovi i tvrđenja vezani za mreže klonova totalnih, parcijalnih i hiperoperacija, kao i neki rezultati do kojih sam došla sa svojim koautorima.

Back