Program:

(1) Jovana Dedeić, Formalni modeli za konkurentne i mobilne procese

(2) Jelena Ivetić, Marie Sklodowska Curie Actions

Jovana Dedeić, Formalni modeli za konkurentne i mobilne procese

Sažetak:

Konkurentnost je jedan od glavnih izazova sa kojima se susreće računarstvo, kako u teoriji tako i u praksi. Ona predstavlja osobinu sistema u kojima se više izračunavanja izvršava istovremeno i koji potencijalno mogu da intereaguju međusobno. Konkurentnost i komunikacija su komplementarni pojmovi od suštinske važnosti za razumevanje kompleksnih dinamičkih sistema.

Jedan od formalnih modela izračunavanja za konkurentne sisteme je pi-račun. Pi-račun se razvio iz CCS-a (Calculus of Communicating Systems) i obezbeđuje konceptualne okvire za razumevanje mobilnosti i matematičke alatke za izražavanje mobilnih sistema.

U ovom predavanju će biti dat pregled osnovnih formalnih modela za konkurentne i mobilne procese, sa naglaskom na pi-račun, kao i njihova primena u računarstvu.

Literatura:

1. Davide Sangiorgi, David Walker. The Pi Calculus. Cambridge University Press (2001)

2. Robin Milner. Communicating and Mobile Systems. Cambridge University Press (1999)

3. Luca Aceto, Anna Ingolfsdottir, Kim G. Larsen, Jiri Srba. Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification, (2007)

Back