Matematička analiza 1 za studente Geodezije i geomatike


II semestar, 4+4 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Utorak 12-14 (učionica 311/III) i Sreda 10-12 (učionica 101/I)
Termini održavanja vežbi: Ponedeljak 10:30 - 12:00; 12:15 - 13:45 i Četvrtak 08:45 - 10:15; 10:30 - 12:00
Termini održavanja konsultacija: Po potrebi, na zahtev koji mi dostavite e-mailom


Važna obaveštenja

Usmeni deo ispita iz Matematičke analize 1 za studente koji su pismeni deo položili 5. jula 2014, održaće se u utorak, 8. jula 2014. u 11h. Sačekati ispred kabineta 106, Blok F. Radovi se mogu videti u isto vreme (utorak, 8. jul, 11h).
Sadržaj do sada održanih predavanja iz Matematičke analize 1, za tekući semestar, dostupan je ovde.
Zadaci koji su do sada urađeni na časovima vežbi iz Matematičke analize 1, za tekući semestar, dostupni su ovde.


Program kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Ponavljanje gradiva o funkcijama.
2Granična vrednost funkcije.
3Granična vrednost funkcije. Asimptote funkcije.
4Neprekidnost funkcije. Nizovi.
5Izvod funkcije.
6Primena izvoda.
7Primena izvoda.
 Prvi test i prvi kolokvijum. (22. april 2014. god u 19h)
8Funkcije više promenljivih - parcijalni izvodi i ekstremne vrednosti.
9Neodređeni integral.
10Neodređeni integral. Određeni integral- definicija i izračunavanje.
11Određeni integral - osobine i primene.
 Drugi test i drugi kolokvijum. (1. jun 2014. god u 11h)
12Diferencijalne jednačine prvog reda.
13Diferencijalne jednačine prvog reda.
14Diferencijalne jednačine višeg reda.
15Diferencijalne jednačine višeg reda.
 Treći test i treći kolokvijum. (15. jun 2014. god u 16h)


Literatura

 • Beleške sa predavanja
 • Beleške sa vežbi
 • Matematička analiza 1, I deo, I. Kovačević, N. Ralević, Novi Sad, 2007
 • Matematička analiza 1, II deo, I. Kovačević, V. Marić, M. Novković, B. Rodić, Novi Sad, 2007
 • Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize I, M. Novković, B. Rodić, S. Medić, I. Kovačević, Novi Sad, 2003
 • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009
 • Matematika 2, I. Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
 • Matematika 2, Zbirka zadataka, Slapničar et al., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
 • Calculus I, Paul Dawkins, 2007 (Lecture Notes, Lamar University)


Način polaganja ispita

 • Predispitne obaveze - 30 bodova
  • Sastoje se iz tri testa.
  • Održavaju se tokom pete (Prvi test), tokom devete (Drugi test) i tokom četrnaeste radne nedelje - pogledati Program kursa.
  • Svaki od testova se održava samo jednom u toku školske godine.
  • Svaki test čine pitanja i zadaci koji se odnose na gradivo koje se izlaže tokom predavanja, i zahtevaju kratke odgovore.
  • Prvi test se odnosi na deo gradiva Nizovi, Granične vrednosti funkcija jedne promenljive i Diferencijalni račun funkcija jedne promenljive sa primenama.
  • Drugi test se odnosi na deo gradiva Parcijalni izvodi i ekstremmne vrednosti funkcija više promenljivih i Integrali funkcija jedne promenljive (neodređeni i određeni).
  • Treći test se odnosi na deo gradiva Diferencijalne jednačine prvog i višeg reda.
  • Na svakom testu moguće je osvojiti najviše 10 bodova.
 • Pismeni deo ispita - 60 bodova
  • Pismeni deo ispita se polaže tokom ispitnih rokova.
  • Čine ga zadaci koji se odnose na celokupno gradivo rađeno tokom predavanja i vežbi.
  • Pismeni deo ispita moze se položiti i parcijalno, tokom semestra, ukoliko se na tri kolokvijuma osvoji, u zbiru sa bodovima sa testova, najmanje 45 bodova. Kolokvijumi se održavaju u isto vreme kada i testovi (pogledati Program kursa).
  • Ukoliko student osvoji na tri kolokvijuma, u zbiru sa bodovima sa testova manje od 45 bodova, gubi pravo na parcijalno polaganje ispita. Pismeni deo ispita polaže u celini, tokom ispitnih rokova.
 • Usmeni deo ispita – 10 bodova
  • Student će biti pozvan na usmeni deo ispita ako je na ime testova i pismenog dela ispita (preko kolokvijuma ili u ispitnim rokovima) sakupio najmanje 45 bodova.
  • Tokom usmenog dela ispita student rešava kratke zadatke, a zatim daje usmeno objašnjenje za rešenje i odgovara na relevantna pitanja.
  • Nedovoljno znanje na usmenom delu ispita rezultuje nepolaganjem ispita u celini, bez obzira na prethodno osvojeni broj bodova.
 • Student je položio ispit ukoliko je ispunio svaki od sledecih uslova:
  • položio je usmeni deo ispita u istom ispitnom roku kada i pismeni;
  • na sva tri dela ispita (predispitne obaveze, pismeni, usmeni) ukupno je osvojio najmanje 55 bodova.


Primeri prethodnih ispitnih zadataka

Drugi kolokvijum, 12. 05.2011.
Treći kolokvijum, 09. 06.2011.
Ispit, 18.06.2011.
Ispit, 06.07.2011.
Ispit, 27.08.2011.
Ispit, 10.09.2011.
Prvi kolokvijum, 07. 04.2012.
Drugi kolokvijum, 19.04.2012.

Rezultati ispita

Rezultati pismenog dela ispita, 5. jul 2014.

Rezultati pismenog dela ispita, 21. jun 2014.

Rezultati pismenog dela ispita u predroku (preko kolokvijuma), 15. jun 2014.

Bodovi osvojeni na ime predispitnih obaveza, 2013-2014.

Rezultati Trećeg testa i Trećeg kolokvijuma, 15. jun 2014.

Rezultati Drugog testa i Drugog kolokvijuma, 1. jun 2014.

Rezultati Prvog testa i Prvog kolokvijuma, 22. april 2014.


Obaveštenje za studente koji su Analizu 1 slušali tokom školske 2008/2009 i 2009/2010 godine, a nisu je položili

 • Studenti koji su Analizu 1 slušali kod Prof. Ilije Kovačevića, a nisu položili ispit, imaju obavezu da ispit polažu u skladu sa pravilima koja važe od 2010/2011. godine, a navedena su na ovoj stranici.
 • Na osnovu rezultata koje su studenti do sada postigli, odnosno broja osvojenih bodova, formirana je lista sa bodovima koji se priznaju (prenose) na ime Predispitnih obaveza. PO1, PO2, i PO3 pojedinačno nose maksimalno 10 bodova.
 • Ostali bodovi se ne prenose, a studenti su obavezni da polažu pismeni deo ispita, koji se odnosi na celokupno gradivo i nosi 60 bodova. Nakon položenog pismenog ispita, studenti se pozivaju na usmeni ispit. Student je položio ispit sa najmanje 55 osvojenih bodova, i položenim pismenim i usmenim ispitom.


Bodovi priznati na ime predispitnih obaveza, generacija 2008\2009

Bodovi priznati na ime predispitnih obaveza, generacija 2009\2010↑ Sadržaj