Matematička analiza 2 za studente Geodezije i geomatike


III semestar, 3+3 časa nedeljno
Termin održavanja predavanja: Sreda 8-11 (učionica 311/III)
Termini održavanja vežbi: Četvrtak 8:45 - 11:15 i Petak 13:15 - 15:45
Termini održavanja konsultacija: Po potrebi, na zahtev koji mi dostavite e-mailom


Važna obaveštenja

Sadržaj do sada održanih predavanja iz Matematičke analize 2, za tekući semestar, dostupan je ovde.
Zadaci koji su rađeni na časovima vežbi iz Matematičke analize 2 navedeni su ovde.
Jedna verzija Tablice Laplasovih transformacija dostupna je ovde.
Druga verzija Tablice Laplasovih transformacija dostupna je ovde.


Program kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Trodimenzionalni prostor. Predstavljanje površi. Dvostruki integral, definicija i osobine.
2Dvostruki integral, izračunavanje. Uvođenje polarnih koordinata.
3Dvostruki integral, uvođenje smene. Primena dvostrukog integrala.
4Trostruki integral, definicija i izračunavanje. Uvođenje smene. Cilindrične i sferne koordinate.
 Prvi test i prvi kolokvijum, 16. novembar 2013, u 11h u A1.
5Krive u prostoru. Parametrizacija. Krivolinijski integral skalarne funkcije, definicija i izračunavanje.
6Osnovni pojmovi teorije polja. Krivolinijski integral vektorske funkcije, definicije i izračunavanje.
7Uopštenje Njutn-Lajbnicove formule, nezavisnost krivolinijskog integrala od putanje integracije.
8Površinski integral skalarne i vektorske funkcije.
9Formule veze - Grinova formula, Formula Stouksa, Formula Ostrogradskog-Gausa.
 Drugi test i drugi kolokvijum 21. decembar 2013, u 14h u A1.
10Brojni redovi - osnovni pojmovi i kriterijumi konvergencije.
11Alternativni redovi. Funkcionalni redovi. Stepeni redovi.
12Stepeni redovi, Tejlorov i Maklorenov razvoj.
13Laplasova transformacija - definicija, osobine, primena na rešavanje diferencijalnih jednačina.
14Konvolucija. Laplasova transformacija konvolucije, primena na rešavanje integralnih jednačina.
 Treći test i treći kolokvijum 1. februar 2014, u 8:30 u A1 .


Literatura


Način polaganja ispita

 • Predispitne obaveze - 30 bodova
  • Sastoje se iz tri testa.
  • Održavaju se tokom pete (Prvi test), desete (Drugi test) i tokom petnaeste (Treći test) radne nedelje - pogledati Program kursa.
  • Svaki od testova se održava samo jednom u toku školske godine.
  • Svaki test čine pitanja i zadaci koji se odnose na gradivo koje se izlaže tokom predavanja, i zahtevaju kratke odgovore.
  • Na svakom od testova moguće je osvojiti najviše 10 bodova.
 • Pismeni deo ispita - 60 bodova
  • Pismeni deo ispita se polaže tokom ispitnih rokova.
  • Čine ga zadaci koji se odnose na celokupno gradivo rađeno tokom predavanja i vežbi.
  • Pismeni deo ispita moze se polagati i parcijalno, tokom semestra, putem tri kolokvijuma koji se održavaju u isto vreme kada i testovi (pogledati Program kursa).
  • Ukoliko student ne položi pismeni ispit preko tri kolokvijuma tokom semestra, gubi pravo na parcijalno polaganje ispita. Pismeni deo ispita polaže u celini, tokom ispitnih rokova.
 • Usmeni deo ispita – 10 bodova
  • Student će biti pozvan na usmeni deo ispita ako je osvojio, u zbiru, najmanje 45 bodova na ime predisitnih obaveza i pismenog dela ispita (na kraju semestra, putem kolokvijuma ili, kasnije, tokom ispitnih rokova).
  • Tokom usmenog dela ispita student rešava kratke zadatke, a zatim daje usmeno objašnjenje za rešenje i odgovara na relevantna pitanja.
 • Student je položio ispit ukoliko je ispunio svaki od sledecih uslova:
  • položio je usmeni deo ispita
  • na sva tri dela ispita (predispitne obaveze, pismeni, usmeni) ukupno je osvojio najmanje 55 bodova.


Primeri prethodnih ispitnih zadataka


Rezultati ispita

Rezultati pismenog dela ispita, 26. jun 2014.

Rezultati pismenog dela ispita, 17. maj 2014.

Rezultati pismenog dela ispita, 27. april 2014.

Rezultati pismenog dela ispita, 15. mart 2014.

Rezultati pismenog dela ispita, 28. februar 2014.

Rezultati pismenog dela ispita, 13. februar 2014.

Rezultati pismenog dela ispita u predroku (preko kolokvijuma), 1. februar 2014.

Bodovi osvojeni na ime predispitnih obaveza, 2013-2014.

Rezultati Trećeg testa i Trećeg kolokvijuma, 1. februar 2014.

Rezultati Drugog testa i Drugog kolokvijuma, 21. decembar 2013.

Rezultati Prvog testa i Prvog kolokvijuma, 16. novembar 2013.↑ Sadržaj