Matematika za studente Arhitekture i urbanizma


I semestar, 4+2 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Utorak 10-12 (amfiteatar A3) i Četvrtak 12-14 (učionica 204/II)
Termini održavanja vežbi: Sreda 12:15 - 13:45; 14:00 - 15:30 (učionica 105/I) i 16:00 - 17:30 (učionica 312/III)
Termin održavanja konsultacija: Po potrebi, prema dogovoru koji napravimo putem e-maila.


Važna obaveštenja

Termin za upis ocena u indekse za sve studente koji su do sada položili ispit iz Matematike, a nisu upisali ocenu,je četvrtak, 1.11.2012. Studenti treba da ostave svoje indekse u sobu 113 (Blok F) do 12h i da dođu po njih na isto mesto posle 13h. Nije obavezno indeks predati, ni preuzeti, lično!
Studenti koji su Matematiku slušali kod Prof. Nevenke Adžić, a nisu do sad položili ispit obavezni su od februarskog ispitnog roka 2012. god. da ispit polažu po pravilima koja važe od školske 2011/2012. godine. Ulazni kolokvijum i na njemu osvojeni bodovi se priznaju, kao i deo bodova do sada osvojenih na ime kolokvijuma. Priznati bodovi su navedeni u tabeli u koloni PO. Studenti polažu pismeni deo ispita tokom redovnih ispitnih rokova. Pismeni deo ispita sadrži zadatke iz celokupnog gradiva i nosi maksimalno 70 bodova. Da bi student položio ispit potrebno je da zbir bodova koje je osvojio na ime PO (priznati bodovi navedeni u tabeli) i na ime pismenog dela ispita bude najmanje 55.
Tablica izvoda i integrala koja se može koristiti na testovima, kolokvijumima i pismenim ispitima.


Program kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Ulazni kolokvijum.
2Sistemi linearnih jednačina.
3Determinante i matrice.
4Vektori.
5Analitička geometrija.
6Primena matrica - linearne transformacije.
 Prvi test i prvi kolokvijum
7Načini zadavanja funkcije. Granična vrednost funkcije.
8Izvod funkcije.
9Primena izvoda funkcije. Ispitivanje funkcija.
10Aproksimacija funkcija. Tejlorov polinom.
 Drugi test i drugi kolokvijum.
11Neodređeni integral.
12Neodređeni integral.
13Određeni integral - definicija, izračunavanje i osobine.
14Određeni integral - primene.
15Određeni integral parametarski zadate funkcije.
 Treći test i treći kolokvijum.


Literatura

 • Beleške sa predavanja
 • Beleške sa vežbi
 • Matematika 1, Nevenka Adžić, Novi Sad, 2011
 • Matematika 2, Nevenka Adžić, Novi Sad, 2011
 • Zbirka rešenih zadataka iz matematike za arhitektonski odsek, Z. Lužanin, N. Adžić, Z. Ovcin, Novi Sad, 2009
 • Matematika, provere znanja za arhitektonski odsek sa rešenjima, N. Adžić, Novi Sad, 2010
 • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009


Način polaganja ispita

 • Predispitne obaveze - 30 bodova
  • Sastoje se iz ulaznog kolokvijuma i tri testa.
  • Ulaznim kolokvijumom se proverava znanje srednjoškolskog gradiva, neophodnog za dalje savladavanje gradiva iz predmeta Matematika.
  • Položen ulazni kolokvijum je preduslov za polaganje predispitnih testova, kolokvijuma i ispita iz Matematike.
  • Ulazni kolokvijum nosi 16 bodova. Student je položio kolokvijum ukoliko je osvojio najmanje 10 bodova. Za osvojenih 10-16 bodova student dobija 0-6 bodova koji se uzimaju u obzir u ukupnom zbiru bodova za predmet Matematika.
  • Ulazni kolokvijum se može polagati u jednom od tri termina: (1) tokom prve nedelje nastave,(2) tokom pete nedelje nastave, (3) tokom poslednje nedelje nastave u toku prvog semestra. Studenti koji polože kolokvijum u jednom od prva dva termina stiču pravo da polažu ispit iz Matematike. To znači da mogu da polažu ispit iz Matematike parcijalno, putem kolokvijuma. Imaju pravo i da polažu ispit iz Matematike tokom ispitnih rokova. Studenti koji polože ulazni kolokvijum u trećem terminu stiču pravo da polažu Matematiku tokom ispitnih rokova, ali nemaju pravo da polažu kolokvijume (parcijalno polaganje ispita). Ostali studenti nemaju pravo da polažu Matematiku tokom tekuće školske godine.
  • Testovi se održavaju nakon šeste (Prvi test), nakon desete (Drugi test) i nakon četrnaeste radne nedelje - pogledati Program kursa.
  • Svaki od testova se održava samo jednom u toku školske godine.
  • Svaki test čine pitanja i zadaci koji se odnose na gradivo koje se izlaže tokom predavanja, i zahtevaju kratke odgovore.
  • Prvi test se odnosi na deo gradiva Sistemi linearnih jednačina, Vektori, Analitička geometrija, Matrice sa primenama.
  • Drugi test se odnosi na deo gradiva Funkcije jedne promenljive - granične vrednosti, diferencijalni račun i primene.
  • Treći test se odnosi na deo gradiva Integralni račun.
  • Na svakom testu moguće je osvojiti najviše 8 bodova. Osvojeni bodovi sa sva tri testa se sabiraju i unose u ukupan zbir bodova na osnovu kog se formira konačna ocena iz Matematike.
 • Pismeni deo ispita - 70 bodova
  • Pismeni deo ispita se polaže tokom ispitnih rokova.
  • Čine ga zadaci koji se odnose na celokupno gradivo rađeno tokom predavanja i vežbi.
  • Pismeni deo ispita moze se položiti i parcijalno, tokom semestra, ukoliko se na tri kolokvijuma osvoji, u zbiru sa osvojenim poenima sa predispitnih obaveya, najmanje 55 bodova. Kolokvijumi se održavaju u isto vreme kada i testovi (pogledati Program kursa). Svaki kolokvijum nosi 25 bodova.
  • Ukoliko student osvoji manje od 55 bodova na tri kolokvijuma i predispitnim obavezama, gubi pravo na parcijalno polaganje ispita. U tom slučaju pismeni deo ispita polaže u celini, tokom ispitnih rokova.
 • Student je položio ispit ukoliko je na ime predispitnih obaveza i pismenog dela ispita ukupno osvojio najmanje 55 bodova.


Rezultati ispita


Primeri prethodnih ispitnih zadataka

Jun 2012
April 2012
Februar 2012
Januar 2012↑ Sadržaj