Matematika za inženjersku grafiku za studente Animacije u inženjerstvu


IV semestar, 4+4 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Sreda 12-14 (učionica 202/II) i Četvrtak 12-14 (učionica 105/I)
Termini održavanja vežbi: Sreda 14:15 - 15:45; Četvrtak 16:15 - 17:45 i Petak 08:45 - 10:15; 10:30 - 12:00
Termini održavanja konsultacija: Po potrebi, na zahtev koji mi dostavite e-mailom


Važna obaveštenja


Program kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Koordinatni sistem. Vektori i Matrice.
2Vektorski prostori. Linearne transformacije.
3Geometrijske transformacije. Homogene koordinate i Afine transformacije.
4Transformacije baza i koordinatnih sistema.
 Prvi test i prvi kolokvijum Petak, 11. april 2014. god u 18h u A1.
5Klasifikacija projektivnih transformacija. Perspektivna projekcija.
6Polarne, cilindrične i sferne koordinate. Površi drugog reda.
7Orijentacija i rotacija u 2D. Matrice rotacije i kompleksni brojevi u 2D..
8Orijentacija i rotacija u 3D. Matrice i Ojlerovi uglovi. Kvaternioni.
9Kvaternioni. Analiza različitih načina prikazivanja orijentacije i rotacije u 3D.
 Drugi test i drugi kolokvijum. Nedelja, 1. jun 2014. god u 11h u A1
10Interpolacija krivih. Polinomna interpolacija. Lagrange-ov i Hermite-ov polinom.
11Bezier-ove krive. De Casteljau-ov algoritam. Bernstein-ova baza.
12Splajnovi.
13Interpolacija površi.
 Treći test i treći kolokvijum. Nedelja, 15. jun 2014. god u 16h u A1


Literatura

 • Beleške sa predavanja
 • Beleške sa vežbi
 • 3D Math Primer for Graphics and Game Development, 2nd edition, Fletcher Dunn, Ian Parberry, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2011.
 • Computer Animation, Algorithms and Techniques, Rick Parent, Morgan Kaufmann Publishers, Academic Press, 2002.n
 • Mathematics for Computer Graphics Applications, 2nd Edition, M.E. Mortenson, Industrial Press Inc. New York, 1999.


Način polaganja ispita

 • Predispitne obaveze - 30 bodova
  • Sastoje se iz tri testa.
  • Održavaju se tokom pete (Prvi test), tokom devete (Drugi test) i tokom četrnaeste radne nedelje - pogledati Program kursa.
  • Svaki od testova se održava samo jednom u toku školske godine.
  • Svaki test čine pitanja i zadaci koji se odnose na gradivo koje se izlaže tokom predavanja, i zahtevaju kratke odgovore.
  • Prvi test se odnosi na deo gradiva Matrice, Vektori, Linearne i afine transformacije.
  • Drugi test se odnosi na deo gradiva Polarni koordinatni sistem, Rotacija u 3D, Kvaternioni.
  • Treći test se odnosi na deo gradiva Krive i površi u 3D.
  • Na svakom testu moguće je osvojiti najviše 10 bodova.
 • Pismeni deo ispita - 60 bodova
  • Pismeni deo ispita se polaže tokom ispitnih rokova.
  • Čine ga zadaci koji se odnose na celokupno gradivo rađeno tokom predavanja i vežbi.
  • Pismeni deo ispita moze se položiti i parcijalno, tokom semestra, ukoliko se na tri kolokvijuma osvoji, u zbiru sa bodovima sa testova, najmanje 45 bodova. Kolokvijumi se održavaju u isto vreme kada i testovi (pogledati Program kursa).
  • Ukoliko student osvoji na tri kolokvijuma, u zbiru sa bodovima sa testova manje od 45 bodova, gubi pravo na parcijalno polaganje ispita. Pismeni deo ispita polaže u celini, tokom ispitnih rokova.
 • Usmeni deo ispita – 10 bodova
  • Student će biti pozvan na usmeni deo ispita ako je na ime testova i pismenog dela ispita (preko kolokvijuma ili u ispitnim rokovima) sakupio najmanje 45 bodova.
  • Tokom usmenog dela ispita student rešava kratke zadatke, a zatim daje usmeno objašnjenje za rešenje i odgovara na relevantna pitanja.
  • Nedovoljno znanje na usmenom delu ispita rezultuje nepolaganjem ispita u celini, bez obzira na prethodno osvojeni broj bodova.
 • Student je položio ispit ukoliko je ispunio svaki od sledecih uslova:
  • položio je usmeni deo ispita u istom ispitnom roku kada i pismeni;
  • na sva tri dela ispita (predispitne obaveze, pismeni, usmeni) ukupno je osvojio najmanje 55 bodova.


Primeri prethodnih ispitnih zadataka

Prvi kolokvijum, mart 2013.

Treci kolokvijum, jun 2013.

Pismeni ispit jun 2013

Pismeni ispit, jul 2013.

Pismeni ispit, septembar II 2013.


Rezultati ispita

Rezultati pismenog dela ispita, 13. jul 2014.

Rezultati pismenog dela ispita, 25. jun 2014.

Rezultati pismenog dela ispita u predroku (preko kolokvijuma), 15. jun 2014.

Bodovi osvojeni na ime predispitnih obaveza, 2013-2014.

Rezultati Trećeg testa i Trećeg kolokvijuma, 15. jun 2014.

Rezultati Drugog testa i Drugog kolokvijuma, 1. jun 2014.

Rezultati Prvog testa i Prvog kolokvijuma, 11. april 2014.↑ Sadržaj