Predavanja se održavaju (u zimskom semestru) ponedeljkom u periodu 7:15-10 u sali 204.

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Asistent: Radojka Ciganović (kabinet 607/VI)

Rezultati poslednjeg kolokvijuma/ispita:

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina skripteslajdovi
1Uvodni čas. Osnovni principi prebrojavanja.  
2Uređeni izbori elemenata, sa i bez ponavljanja.  
3Polinomni koeficijenti i polinomna formula. Princip uključenja-isključenja.  
4Stirlingovi brojevi druge vrste. Rekurentne relacije.  
5Homogene linearne rekurentne relacije sa konstantnim koeficijentima. Generatorne funkcije nizova.  
6Definicija grafa. Specijalne klase grafova. Izomorfizam.  
7Operacije. Povezanost.  
8KOLOKVIJUM 24.11.2019. u 8 sati  
9Stabla i njihova karakterizacija.  
10Pokrivajuća stabla. Težinski grafovi i problem najmanjeg pokrivajućeg stabla.  
11Ojlerovi grafovi. Hamiltonovi grafovi.  
12Planarni grafovi.  
13Priprema za kolokvijum.  
14Predispitne konsultacije.  

Skripte i slajdovi predstavljaju nerecenziran tekst i namenjeni su studentima kao podsetnik sa nastave. Nije dozvoljeno njihovo umnožavanje i dalje distriburanje. Svi komentari i korekcije na tekst su dobro došli.

Literatura

Jovanka Pantović, Beleške sa predavanja - prvi deo
Jovanka Pantović, Beleške sa predavanja - drugi deo
Radojka Ciganović, Beleške sa vežbi.
Eric Gossett, Discrete Mathematics with Proofs, Willey, 2009.
J. Matoušek, J. Nešetril, Invitation to Discrete Mathematics with proof, Oxford University Press, 2008.
K.H.Rosen, Discrete mathematics and Its Applications, Mc Graw Hill, 2012.
D. Stevanović, M. Ćirić, S. Simić, V. Baltić, Diskretna matematika - osnove kombinatorike i teorije grafova, 2007.

Način provere znanja

Predispitne obaveze:

-- teorijski test 1 (kombinatorika) (15 bodova)

-- teorijski test 2 (grafovi) (15 bodova)

Minimalan broj bodova iz predispitnih obaveza je 9.

Studenti koji ne osvoje minimalan broj bodova na predispitnim obavezama, ne mogu da polažu zadatke u ispitnim rokovima.

U tom slučaju, obavezno je prijavljivanje polaganja preko kolokvijuma naredne godine.

Ispit:

-- pismeni deo 1 (kombinatorika): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- pismeni deo 2 (grafovi): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- usmeni deo (5+5 bodova)

Akumulirani bodovi sa testova se čuvaju do 31.12.2019. godine (za generaciju koja sluša predmet 2018/19).

Akumulirani bodovi sa testova se čuvaju do 31.12.2020. godine (za generaciju koja sluša predmet 2019/20).

Akumulirani bodovi sa zadataka sa kolokvijuma se čuvaju do 31.12.2020. godine (za generaciju koja sluša predmet 2018/19).

Akumulirani bodovi sa zadataka sa kolokvijuma se čuvaju do 31.12.2021. godine (za generaciju koja sluša predmet 2019/20).

Student može da polaže usmeni deo ispita jedino ako je položio predispitne obaveze (akumulirao bar 9 bodova) i osvojio minimalan broj bodova na zadacima. Studenti koji ne sakupe 9 poena na predispitnim obavezama nemaju pravo izlaska na zadatke u ispitnim rokovima.

Ternimi polaganja predispitnih obaveza i kolokvijuma

-- prvi kolokvijum (teorijski test 1 + pismeni deo 1) se polaže posle 7. vežbi

-- drugi kolokvijum (teorijski test 2 + pismeni deo 2) se polaže u januarskom ispitnom roku (prvi termin)

-- popravni kolokvijumi se rade u februarskom ispitnom roku (drugi termin)

Pravila polaganja u ispitnim rokovima

-- studenti koji osvoje traženi minimum iz predispitnih obaveza, u ispitnim rokovima rade samo zadatke koje nisu položili preko kolokvijuma

-- ukoliko student na pismenom radi oba dela zadataka, ali položi samo jedan deo, položeni deo se anulira i u narednom roku ponovo radi oba dela

-- student koji je kompletirao sve delove, na usmeni može izaći u roku u kom je izašao na pismeni ili prvom narednom roku. Nakon toga mu se čuvaju samo bodovi koji su akumulirani na kolokvijumima.

-- studenti koji su slušali predmet po nekom od ranijih studijskih programa, mogu da polažu ispit po "starim" pravilima do 1.10.2019. godine. To znači da neće imati posebno teorijski test, već će teoriju polagati samo na usmenom delu ispita.

Primeri testova i zadataka

2017/18

Arhiva rezultata kolokvijuma i ispita: