Predavanja se održavaju (u zimskom semestru) sredom u periodu 11-14 u sali 203.

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Asistent: Radojka Ciganović (kabinet 607/VI)

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina skripteslajdovi
1Uvodni čas. Osnovni principi prebrojavanja.predavanje1.pdfSladovi1.pdf
2Uređeni izbori elemenata, sa i bez ponavljanja.predavanje2.pdfSlajdovi2.pdf
3Polinomni koeficijenti i polinomna formula. Princip uključenja-isključenja. Slajdovi3.pdf
4Kriptovalute. Stirlingovi brojevi druge vrste. Rekurentne relacije. Slajdovi4.pdf
5Homogene linearne rekurentne relacije sa konstantnim koeficijentima. Generatorne funkcije nizova. Slajdovi5.pdf
6Generatorne funkcije nizova.PrimeriSlajdovi6.pdf
7Definicija grafa. Specijalne klase grafova. Izomorfizam. Slajdovi7.pdf
8Priprema za kolokvijum.  
9Operacije. Povezanost. Slajdovi9.pdf
10Ojlerovi grafovi. Hamiltonovi grafovi. Stabla. Ojler Hamilton
11Stabla. Slajdovi11.pdf
12Pokrivajuća stabla. Slajdovi12.pdf
13Planarni grafovi Planarni
14Primena terije grafova Primena1Primena2
15Predispitne konsultacije.  

Skripte i slajdovi predstavljaju nerecenziran tekst i namenjeni su studentima kao podsetnik sa nastave. Nije dozvoljeno njihovo umnožavanje i dalje distriburanje. Svi komentari i korekcije na tekst su dobro došli.

Literatura

Jovanka Pantović, Beleške sa predavanja.
Radojka Ciganović, Beleške sa vežbi.
Eric Gossett, Discrete Mathematics with Proofs, Willey, 2009.
J. Matoušek, J. Nešetril, Invitation to Discrete Mathematics with proof, Oxford University Press, 2008.
K.H.Rosen, Discrete mathematics and Its Applications, Mc Graw Hill, 2012.
D. Stevanović, M. Ćirić, S. Simić, V. Baltić, Diskretna matematika - osnove kombinatorike i teorije grafova, 2007.

Način provere znanja

Predispitne obaveze:

-- teorijski test 1 (kombinatorika) (15 bodova)

-- teorijski test 2 (grafovi) (15 bosova)

Minimalan broj bodova iz predispitnih obaveza je 9.

Studenti koji ne osvoje minimalan broj bodova na predispitnim obavezama strogo pre aprilskog roka, moraju ponovo da slušaju predmet naredne godine.

Ispit:

-- pismeni deo 1 (kombinatorika): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- pismeni deo 2 (grafovi): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- usmeni deo (5+5 bodova)

Student može da polaže usmeni deo ispita jedino ako je položio predispitne obaveze (akumulirao bar 9 bodova) i osvojio minimalan broj bodova na zadacima.

Pre aprilskog roka ispit može da se polaže po delovima.

Rezultati kolokvijuma i ispita

Rezultati ispita 1.02.2018