Predavanja se održavaju (u letnjem semestru) utorkom u periodu 9-12 sati.

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina
 Uvodni čas.
 Deterministički konačni automati, definicija i primeri.
 Regularni jezici i regularne operacije.
 Nedeterministički konačni automati, definicija i primeri.
 Regularni izrazi i njihova veza sa konačnim automatima.
 Jezička ekvivalencija and konačnim automatima.
 Konteksno nezavisni jezici. Potisni automati.
 Hijerarhija Čomskog.

Literatura

Michael Sipser, Theory of Computation.
R.Madarasz, S.Crvenković, Uvod u teoriju automata i formalnih jezika, Stylos, 1995.
S.Crvenković, R.Madarasz,N.Mudrinski, Zbirka zadataka iz teorije automata, PMF, Novi Sad, 2005.
R.Tošić, S.Crvenković, Zbirka zadataka iz teorije algoritama, Institut za matematiku, UNS, 1980.
S.Hedman, A First Course in Logic, Oxford University Press, 2008.
Coursera:Jeff Ullman,Automata.

Način provere znanja