PRAVILA POLAGANJA ISPITA IZ MATEMATIČKE ANALIZE I

 

Na ispitu iz Matematičke analize I student može da osvoji najviše 210 bodova. Na osnovu redovnog pohađanja predavanja i vežbi moguće je osvojiti najviše 10 bodova (5 na osnovu predavanja i 5 na osnovu vežbi). Na teorijskom delu (ne računajući dokaze koji su obavezni za one koji žele ocenu 9 ili 10 i nose 10 bodova) može se osvojiti najviše 80 bodova – od toga 40 na eliminacionim pitanjima, 40 na testu. Eliminatorna pitanja se sva moraju tačno uraditi da bi ostatak oblasti bio pregledan. Mali zadaci su takođe eliminatorni i na njima se mora osvojiti svih 10 bodova kao preduslov za pristupanje daljem polaganju ispita. Pismeni deo ispita nosi ukupno 100 bodova.

 

Minimum potreban da bi student položio teorijski deo ispita je 50%, odnosno 40 bodova (pri tome iz svake oblasti potrebno je osvojiti najmanje 8 bodova). Ovim bodovima dodaju se oni osvojeni na dokazima.

 

Minimum potreban da bi student položio pismeni deo ispita je 50%, odnosno 50 bodova (pri tome iz svake oblasti potrebno je osvojiti najmanje 10 bodova).

 

Iz svake od 5 oblasti na ispitu potrebno je osvojiti najmanje 30%, odnosno 12 bodova.

 

Minimalan broj bodova za pozitivnu ocenu je 108.

 

Ocene će se formirati prema sledećem kriterijumu:

 

broj bodova

ocena

108-128

6 (šest)

129-148

7 (sedam)

149-168

8 (osam)

169-188

9 (devet)

189-210

10 (deset)

 

Položen kolokvijum važi u toku tekuće školske godine, a student nezadovoljan uspehom na nekom kolokvijumu može ga popravljati samo jednom.