EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
09.09.2023 - rezultati septembarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Upis ocena biće održan nakon ispitnog roka koji se održava 16.9.2023.
Tačno vreme upisa će biti objavljeno na rezultatima toga roka.
Uvid u radove  biće održan 13. septembra 2023. godine u 10h
 u kabinetu 217 na drugom spratu F bloka.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili 
treba da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 7/2022 61 70 62 40 58.25   66 7
EE 8/2022 46 60     0      
EE 9/2022         0      
EE 18/2022     48 65 0      
EE 20/2022 46 44 59   0      
EE 31/2022 52 52   90 0      
EE 37/2022 49 50     0      
EE 40/2022 50 50 50 100 62.5   69 7
EE 41/2022 66 51 50 50 54.25   63 7
EE 44/2022         0      
EE 50/2022         0      
EE 53/2022         0      
EE 54/2022         0      
EE 60/2022 54   82 70 0      
EE 61/2022 50 68 56 65 59.75   67 7
EE 68/2022         0      
EE 70/2022         0      
EE 72/2022         0      
EE 73/2022 51 50 74 55 57.5   65 7
EE 74/2022         0      
EE 76/2022 58 70 93 100 80.25   84 9
EE 77/2022         0      
EE 80/2022         0      
EE 82/2022   50     0      
EE 85/2022         0      
EE 87/2022         0      
EE 88/2022     62   0      
EE 92/2022 58 51 55 55 54.75   63 7
EE 94/2022         0      
EE 95/2022         0      
EE 96/2022 52       0      
EE 97/2022     60   0      
EE 98/2022         0      
EE 99/2022         0      
EE 100/2022   63 60   0      
EE 101/2022         0      
EE 102/2022 44 55     0      
EE 103/2022 54   57   0      
EE 105/2022         0      
EE 108/2022     51   0      
EE 110/2022         0      
EE 111/2022 48 40 50 55 48.25   58 6
EE 112/2022 55 50     0      
EE 117/2022     53   0      
EE 118/2022         0      
EE 119/2022         0      
EE 120/2022 54 67 48 46 53.75   62 7
EE 121/2022         0      
EE 124/2022         0      
EE 125/2022 53       0      
EE 126/2022 60   55 40 0      
EE 128/2022         0      
EE 131/2022         0      
EE 132/2022 54 53 60 40 51.75   61 7
EE 133/2022         0      
EE 135/2022         0      
EE 136/2022     41 40 0      
EE 137/2022 70 58 75 54 64.25   71 8
EE 138/2022     52   0      
EE 139/2022         0      
EE 140/2022 53   57 50 0      
EE 144/2022     53   0      
EE 149/2022         0      
EE 150/2022 52       0      
EE 152/2022         0      
EE 153/2022         0      
EE 156/2022         0      
EE 157/2022 50 80     0      
EE 158/2022         0      
EE 159/2022         0      
EE 160/2022         0      
EE 161/2022 48 58 47 55 52   61 7
EE 162/2022     62   0      
EE 163/2022 48 65 78 48 59.75   67 7
EE 164/2022         0      
EE 165/2022   65     0      
EE 166/2022   85 56   0      
EE 168/2022         0      
EE 169/2022 50 55 84 100 72.25   77 8
EE 171/2022 40 80     0      
EE 172/2022         0      
EE 174/2022 50       0      
EE 175/2022         0      
EE 176/2022         0      
EE 177/2022         0      
EE 178/2022         0      
EE 179/2022         0      
EE 181/2022         0      
EE 182/2022         0      
EE 183/2022 52 55 59 66 58   66 7
EE 184/2022 55       0      
EE 185/2022         0      
EE 186/2022         0      
EE 187/2022         0      
EE 188/2022 51 50 70 50 55.25   63 7
EE 189/2022         0      
EE 191/2022     40 42 0      
EE 192/2022         0      
EE 193/2022         0      
EE 194/2022         0      
EE 195/2022         0      
EE 196/2022         0      
EE 197/2022         0      
EE 198/2022         0      
EE 199/2022 56 60 44 40 50   59 6
EE 200/2022         0      
EE 202/2022 50 60     0      
EE 203/2022         0      
EE 204/2022         0      
EE 205/2022         0      
EE 206/2022         0      
EE 207/2022   65 40 45 0      
EE 208/2022         0      
EE 209/2022         0      
EE 210/2022         0      
EE 211/2022         0      
EE 212/2022         0      
EE 213/2022         0      
EE 214/2022 42 41     0      
EE 215/2022         0      
EE 216/2022         0      
EE 217/2022         0      
EE 218/2022         0      
EE 219/2022 54 53     0      
EE 220/2022         0      
EE 221/2022         0      
EE 222/2022         0      
EE 223/2022         0      
EE 224/2022         0      
EE 225/2022         0      
EE 226/2022         0      
EE 227/2022         0      
EE 228/2022         0      
EE 229/2022       55 0      
EE 230/2022   50 58 45 0      
EE 231/2022         0      
EE 232/2022         0      
EE 233/2022         0      
EE 234/2022         0      
EE 235/2022 46 87 59 50 60.5   68 7
EE 236/2022         0      
EE 237/2022         0      
EE 238/2022 46 50 54 60 52.5   61 7
EE 239/2022         0      
         
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 41/2021 53       0      
EE 67/2021 51 60     0      
EE 94/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 193/2021         0      
EE 224/2021         0      
EE 232/2018         0      
         
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 10/2021 44 40     0      
EE 26/2021 55       0      
EE 55/2021         0      
EE 80/2021         0      
EE 85/2021         0      
EE 106/2021 50 65 50 41 51.5   60 6
EE 112/2021   55     0      
EE 122/2021         0      
EE 127/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 163/2021         0      
EE 170/2021   70 58   0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 176/2021         0      
EE 181/2021         0      
EE 185/2021         0      
EE 186/2021         0      
EE 187/2021         0      
EE 192/2021         0      
EE 196/2021     52   0      
EE 201/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021 40 45     0      
EE 212/2021 54   50   0      
EE 220/2021 71 65     0      
EE 221/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 239/2021         0      
EE 35/2020         0      
EE 65/2020 60 98 66 50 68.5   74 8
EE 174/2020 58 60 50 60 57   65 7
EE 209/2020         0      
EE 214/2020         0      
EE 228/2020         0      
EE 229/2020   53 52 55 0      
EE 106/2019 40 50 82 65 59.25   67 7
EE 178/2019         0      
EE 181/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 135/2018         0      
EE 248/2017         0      
EE 53/2016         0      
EE 162/2015         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 69/2021   50     0      
EE 189/2021 56       0      
EE 79/2020 48 70