EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
22.01.2023 - rezultati januarskog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
         
Gledanje radova održaće se u ponedeljak, 30. januara 2023. godine u 17h u kabinetu 215, II sprat, F blok.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u ponedeljak 30.01.2023. u 17h  na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni  na sajtu predmeta 
i na rezultatima ispita koji će biti održan 05.02.2023.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje  
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita  
  odgovara usmeno  
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2022 73 67 70 74 71   76 8
EE 2/2022 58 73 70 59 65   71 8
EE 3/2022 76 73 78 82 77.25   81 9(teorija za 10)
EE 4/2022 50 41     0      
EE 5/2022     40 58 0      
EE 6/2022 47 43 64 47 50.25   59 6
EE 7/2022         0      
EE 8/2022         0      
EE 9/2022         0      
EE 10/2022 69 50 68 70 64.25   71 8
EE 11/2022 59   75 75 0      
EE 12/2022 58 51 75   0      
EE 13/2022 46 71     0      
EE 14/2022 74 100     0      
EE 15/2022 65 48     0      
EE 16/2022 55 72 74 85 71.5   77 8
EE 17/2022 40 57 51   0      
EE 18/2022         0      
EE 19/2022 54 59     0      
EE 20/2022 46 44     0      
EE 21/2022 61 42 53 76 58   66 7
EE 22/2022 56 56     0      
EE 23/2022 62 61     0      
EE 24/2022     40 40 0      
EE 25/2022         0      
EE 26/2022 70 70 80 85 76.25   81 9(teorija za 10)
EE 27/2022 82 66 85 81 78.5   82 9(teorija za 10)
EE 28/2022 42 65 44 74 56.25   64 7
EE 29/2022         0      
EE 30/2022 51 51 50 40 48   58 6
EE 31/2022         0       <