EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
17.07.2022. - rezultati julskog ispitnog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UPIS OCENA  I UVID U RADOVE ODŽAĆE SE U UTORAK 19.7.2022.godine u 17:30h
DOĆI NA PRVI SPRAT NASTVNOG BLOKA ISPRED UČIONOCE 109a.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
           
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma  
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu  
  prepisivanje  
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena  
  poništili deo ispita  
  Usmeni za 10  
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 3/2021     50   0      
EE 7/2021 56 65 49 66 59   67 7
EE 8/2021         0      
EE 10/2021         0      
EE 15/2021 51       0      
EE 23/2021         0      
EE 24/2021         0      
EE 25/2021         0      
EE 26/2021 60       0      
EE 32/2021     57   0      
EE 33/2021 61 88 50 45 61   68 7
EE 39/2021         0      
EE 41/2021         0      
EE 46/2021 52 92     0      
EE 48/2021 44 47     0      
EE 55/2021     67   0      
EE 57/2021         0      
EE 64/2021 59 51     0      
EE 67/2021         0      
EE 69/2021 51       0      
EE 70/2021 55       0      
EE 71/2021 47 86 51 62 61.5   69 7
EE 73/2021 60 87 73 53 68.25   74 8
EE 76/2021         0      
EE 77/2021 50 51 50 50 50.25   59 6
EE 79/2021 67 60 50   0      
EE 80/2021 50   51   0      
EE 81/2021 56   68   0      
EE 82/2021     50   0      
EE 84/2021 61       0      
EE 85/2021         0      
EE 88/2021 64       0      
EE 91/2021 55 55 62 40 53   62 7