EE - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
20.02.2022 - rezultati februarskog ispitnog roka
 
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
 
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
         
Gledanje radova održaće se u četvrtak 24.02.2022. od 21:00  na MS Teamsu.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTMyYTYyNzYtM2E1MC00ZGVlLThhMGEtZDYxYjk4MDFlOWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%22c76b6444-028d-4ac0-b1db-f90682582859%22%7d
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Usmeni za ocenu 10  biće održan u nedelju 27.02.2022. u amfiteatru A1
od 17:00.          
           
         
         
         
         
         
         
         
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 1/2021         0      
EE 2/2021 64 55 72 65 64   71 8
EE 3/2021     50   0      
EE 4/2021 91 81 70 63 76.25   81 9
EE 5/2021 54 40 82 100 69   75 8
EE 6/2021 69 55 69 55 62   69 7
EE 7/2021         0      
EE 8/2021         0      
EE 9/2021 56 51 49 55 52.75   61 7
EE 10/2021         0      
EE 11/2021 55 45 50 50 50   59 6
EE 12/2021 70 65 67 54 64   71 8
EE 13/2021 71 60 70 67 67   73 8
EE 14/2021 58 56 56   0      
EE 15/2021 51       0      
EE 16/2021 82 65 72 50 67.25   73 8
EE 17/2021 80 75 99 76 82.5   86 9(teorija za 10)
EE 18/2021 78 55 66 50 62.25   69 7
EE 19/2021 81 55 59 80 68.75   74 8
EE 20/2021 85 85 83 90 85.75   88 9(teorija za 10)
EE 21/2021 95 85 89 85 88.5   91 9(teorija za 10)
EE 22/2021 73 51 69 70 65.75   72 8
EE 23/2021         0      
EE 24/2021         0      
EE 25/2021         0      
EE 26/2021 60       0      
EE 27/2021 83 100 71 71 81.25   85 9(teorija za 10)
EE 28/2021 66 60 61   0      
EE 29/2021 59 75 75 50 64.75   71 8
EE 30/2021 57 71 52   0      
EE 31/2021 70 70 68 91 74.75   79 8
EE 32/2021     57   0      
EE 33/2021 61   50 45 0      
EE 34/2021 62 55 50   0      
EE 35/2021 99 100 95 100 98.5   99 9(teorija za 10)
EE 36/2021 84 75 84 95 84.5   87 9(teorija za 10)
EE 37/2021 65 55 77 40 59.25   67 7
EE 38/2021 68 65 71 70 68.5   74 8
EE 39/2021         0      
EE 40/2021 91 75 89 95 87.5   90 9(teorija za 10)
EE 41/2021         0      
EE 42/2021 57 70     0      
EE 43/2021 74 41 57 50 55.5   64 7
EE 44/2021 89 41 85 58 68.25   74 8
EE 45/2021 75 81 50   0      
EE 46/2021         0      
EE 47/2021 73 70 64 68 68.75   74 8
EE 48/2021 44 47     0      
EE 49/2021 69 65 57 68 64.75   71 8
EE 50/2021 57 40 50 50 49.25   59 6
EE 51/2021 75 61 85 60 70.25   76 8
EE 52/2021 80 66 79 55 70   76 8
EE 53/2021 82 75 86 65 77   81 9
EE 54/2021 41 56 54 50 50.25   59 6
EE 55/2021     67   0      
EE 56/2021 80 45 85 80 72.5   78 8
EE 57/2021         0      
EE 58/2021 74 96 70 65 76.25   81 9
EE 59/2021 74 62 55 65 64   71 8
EE 60/2021 50 62 61 74 61.75   69 7
EE 61/2021 77 61 78 65 70.25   76 8
EE 62/2021 84 55 68 55 65.5   72 8
EE 63/2021 88 56 86 63 73.25   78 8
EE 64/2021 59 51     0      
EE 65/2021 53 75 51 50 57.25   65 7
EE 66/2021 71 45 72 60 62   69 7
EE 67/2021         0      
EE 68/2021 57   52   0      
EE 69/2021 51       0      
EE 70/2021 55       0      
EE 71/2021 47 86 51   0      
EE 72/2021 62 65 53 60 60   67 7
EE 73/2021         0      
EE 74/2021 60 66 54 50 57.5   65 7
EE 75/2021 63 65 53 50 57.75   65 7
EE 76/2021         0      
EE 77/2021 50 51 50   0      
EE 78/2021 66 46 50   0      
EE 79/2021 67   50   0      
EE 80/2021         0      
EE 81/2021     68   0      
EE 82/2021     50   0      
EE 83/2021 56 40 59 52 51.75   61 7
EE 84/2021 61       0      
EE 85/2021         0      
EE 86/2021 65 55 55 71 61.5   69 7
EE 87/2021 72 85 77 65 74.75   79 8
EE 88/2021         0      
EE 89/2021   89 75 50 0      
EE 90/2021     75 66 0      
EE 91/2021         0      
EE 92/2021 77 75 78 95 81.25   85 9(teorija za 10)
EE 93/2021 66 56     0      
EE 94/2021         0      
EE 95/2021         0      
EE 96/2021         0      
EE 97/2021 59 69     0      
EE 98/2021 52   50   0      
EE 99/2021 70 40 77 75 65.5   72 8
EE 100/2021 60   56   0      
EE 101/2021         0      
EE 102/2021 50   50   0      
EE 103/2021 67 55 61   0      
EE 104/2021 50   44 50 0      
EE 105/2021         0      
EE 106/2021     54   0      
EE 107/2021         0      
EE 108/2021 56 55 71 60 60.5   68 7
EE 109/2021         0      
EE 110/2021 60       0      
EE 111/2021 74 58 62 62 64   71 8
EE 112/2021 52       0      
EE 113/2021 50   52   0      
EE 114/2021 67 40 57   0      
EE 115/2021 50       0      
EE 116/2021     50   0      
EE 117/2021         0      
EE 118/2021 48 57 57   0      
EE 119/2021 65 43 54 57 54.75   63 7
EE 120/2021     65 58 0      
EE 121/2021 40 60 53   0      
EE 122/2021         0      
EE 123/2021 51   50   0      
EE 124/2021         0      
EE 125/2021         0      
EE 126/2021         0      
EE 127/2021 56       0      
EE 128/2021 40 40 54 50 46   56 6
EE 129/2021 57 100 58 70 71.25   77 8
EE 130/2021 67   53   0      
EE 131/2021 52 53 50 60 53.75   62 7
EE 132/2021 58   52 60 0      
EE 133/2021 61 44 63 68 59   67 7
EE 134/2021         0      
EE 135/2021 69 51 56   0      
EE 136/2021 72 44 55 65 59   67 7
EE 137/2021 72   70   0      
EE 138/2021         0      
EE 139/2021 75 45 70 70 65   71 8
EE 140/2021         0      
EE 141/2021         0      
EE 142/2021 70 51 59 76 64   71 8
EE 143/2021         0      
EE 144/2021         0      
EE 145/2021         0      
EE 146/2021 59 50 59   0      
EE 147/2021 55   52   0      
EE 148/2021         0      
EE 149/2021     50   0      
EE 150/2021   72     0      
EE 151/2021         0      
EE 152/2021         0      
EE 153/2021 52 61     0      
EE 154/2021 69 51 61 40 55.25   63 7
EE 155/2021         0      
EE 156/2021 69 50 64   0      
EE 157/2021         0      
EE 158/2021         0      
EE 159/2021         0      
EE 160/2021 58 61     0      
EE 161/2021         0      
EE 162/2021 55 41 64 40 50   59 6
EE 163/2021         0      
EE 164/2021         0      
EE 165/2021         0      
EE 166/2021 71 55 51 50 56.75   65 7
EE 167/2021         0      
EE 168/2021         0      
EE 169/2021 50   51   0      
EE 170/2021         0      
EE 171/2021         0      
EE 172/2021         0      
EE 173/2021         0      
EE 174/2021     52   0      
EE 175/2021         0      
EE 176/2021         0      
EE 177/2021     50   0      
EE 178/2021         0      
EE 179/2021         0      
EE 180/2021         0          
EE 181/2021     56   0          
EE 182/2021 55 79 57   0          
EE 183/2021 54 47 51 55 51.75   61 7    
EE 184/2021         0          
EE 185/2021         0          
EE 186/2021         0          
EE 187/2021         0          
EE 188/2021         0          
EE 189/2021         0          
EE 190/2021 56 47 59   0          
EE 191/2021         0          
EE 192/2021         0          
EE 193/2021         0          
EE 194/2021 51       0          
EE 195/2021 42 41     0          
EE 196/2021 50   60   0          
EE 197/2021 50 55 70 70 61.25   68 7    
EE 198/2021         0          
EE 199/2021 48 57 62 65 58   66 7    
EE 200/2021 51 49 50 57 51.75   61 7    
EE 201/2021         0          
EE 202/2021 53 46 55 53 51.75   61 7    
EE 203/2021         0          
EE 204/2021         0      
EE 205/2021         0      
EE 206/2021         0      
EE 207/2021         0      
EE 208/2021         0      
EE 209/2021         0      
EE 210/2021         0      
EE 211/2021         0      
EE 212/2021         0      
EE 213/2021     48 65 0      
EE 214/2021         0      
EE 215/2021     50   0      
EE 216/2021         0      
EE 217/2021         0      
EE 218/2021     55   0      
EE 219/2021         0      
EE 220/2021         0      
EE 221/2021         0      
EE 222/2021         0      
EE 223/2021 40 45     0      
EE 224/2021         0      
EE 225/2021         0      
EE 226/2021         0      
EE 227/2021         0      
EE 228/2021         0      
EE 229/2021         0      
EE 230/2021         0      
EE 231/2021 50   55   0      
EE 232/2021   61     0      
EE 233/2021         0      
EE 234/2021         0      
EE 235/2021         0      
EE 236/2021         0      
EE 237/2021         0        
EE 238/2021 44 61 56 68 57.25   65 7  
EE 239/2021         0        
EE 240/2021         0      
     
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 232/2018         0      
EE 152/2019 58 41     0      
EE 111/2020   60     0      
EE 142/2020         0      
EE 158/2020         0      
EE 213/2020         0      
EE 234/2020         0      
EE 245/2020         0      
EE 253/2020         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
 
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 162/2015         0      
EE 194/2015   52 54   0      
EE 53/2016         0      
EE 110/2017         0      
EE 248/2017         0      
EE 60/2018   60 50   0      
EE 198/2018         0      
EE 106/2019         0      
EE 123/2019         0      
EE 135/2019 49 41 40 50 45   55 6
EE 157/2019   51     0      
EE 178/2019         0      
EE 222/2019         0      
EE 240/2019         0      
EE 67/2020         0      
EE 78/2020 41 40 54 40 43.75   54 6
EE 79/2020         0      
EE 82/2020 50       0          
EE 103/2020 54 65     0          
EE 146/2020         0          
EE 155/2020 53 58 50   0          
EE 160/2020 50       0          
EE 166/2020 51 50 51 47 49.75   59 6    
EE 175/2020         0          
EE 177/2020     50 55 0          
EE 189/2020         0          
EE 190/2020         0          
EE 191/2020     55   0          
EE 192/2020         0          
EE 194/2020   51     0          
EE 197/2020         0      
EE 199/2020         0      
EE 208/2020         0      
EE 228/2020         0      
EE 232/2020         0      
EE 233/2020         0      
EE 237/2020         0      
EE 238/2020 40 59 50 58 51.75   61 7
EE 244/2020         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
EE 229/2020         0      
EE 175/2019   57     0