RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
30.09.2023 - rezultati dodatnog oktobarskog roka 2
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Upis ocena biće održan u ponedeljak 2. oktobra 2023. godine u 17h
u kabinetu 124 na prvom spratu F bloka.
Uvid u radove  biće održan 2. oktobra 2023. godine u 16:30h
 u kabinetu 217 na drugom spratu F bloka.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili 
treba da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 22/2022 55   58   0      
RA 33/2022         0      
RA 42/2022 60   46   0      
RA 61/2022         0      
RA 80/2022 54 60 69 100 70.75   76 8
RA 133/2022         0      
RA 170/2022         0      
RA 177/2022 74 88 59 84 76.25   81 9
RA 186/2022 40 45     0      
RA 191/2022         0      
RA 198/2022 54       0      
RA 200/2022 58       0      
RA 204/2022 68 74 65 100 76.75   81 9
RA 210/2022 50 60 50   0      
RA 211/2022         0      
RA 212/2022         0      
RA 214/2022 40 41 50 61 48   58 6
RA 216/2022   70 66 65 0      
RA 218/2022         0      
RA 230/2022         0      
RA 235/2022         0      
RA 236/2022         0      
RA 240/2022         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 221/2021         0      
RA 239/2021         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 72/2021         0      
RA 122/2021 67 54     0      
RA 201/2021 40 60     0      
RA 240/2021         0      
RA 195/2019         0      
RA 218/2018 69 50 65 80 66   72 8
RA 238/2018         0      
RA 141/2016         0      
RA 220/2016         0      
RA 227/2014         0      
RA 199/2013         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 191/2019 53 40