RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
16.09.2023 - rezultati oktobarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Upis ocena biće održan u sredu 20. septembra 2023. godine u 17h  
u kabinetu 124 na prvom spratu F bloka.
Uvid u radove  biće održan 20. septembra 2023. godine u 16:30h
 u kabinetu 219 na drugom spratu F bloka.
Upis ocena je obavezan i morate na njega doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili 
treba da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 7/2022 58 100 84 95 84.25   87 9
RA 9/2022 61 65 66 55 61.75   69 7
RA 19/2022 61 75 78 65 69.75   75 8
RA 22/2022 55 0 58   0      
RA 23/2022 44 70 74   0      
RA 24/2022 85 85 85   0      
RA 33/2022         0      
RA 42/2022 60   46   0      
RA 51/2022 62 70 71 55 64.5   71 8
RA 61/2022         0      
RA 62/2022 66 45 63 50 56   64 7
RA 66/2022 69 80 78 91 79.5   83 9
RA 68/2022 51 75 50 70 61.5   69 7
RA 75/2022 69 52 93 80 73.5   78 8
RA 77/2022 54 100 70 50 68.5   74 8
RA 80/2022 54 60 69   0      
RA 85/2022 58 92 83 81 78.5   91 10
RA 91/2022 59 70 96 100 81.25   85 9
RA 94/2022 62 51 97 95 76.25   81 9
RA 102/2022 66 40 84 75 66.25   72 8
RA 103/2022 63 93 61 80 74.25   79 8
RA 123/2022 78 75 86 40 69.75   75 8
RA 130/2022 58 95 77 92 80.5   84 9
RA 133/2022         0      
RA 142/2022 55 84 73 94 76.5   81 9
RA 148/2022 59 78 78 100 78.75   83 9
RA 155/2022 56 40 50 53 49.75   59 6
RA 157/2022 73 72 78 70 73.25   78 8
RA 161/2022 80 68 75 75 74.5   79 8
RA 162/2022 59 65     0      
RA 164/2022 51 75 58 95 69.75   75 8
RA 167/2022 57 50 87 80 68.5   74 8
RA 170/2022         0      
RA 171/2022 57 85 72 80 73.5   78 8
RA 172/2022 50 65 61 65 60.25   68 7
RA 176/2022 67 40 50 90 61.75   69 7
RA 177/2022 74 88 59   0      
RA 178/2022 81 90 77 71 79.75 U 91 10
RA 181/2022 66 68 50 80 66   72 8
RA 184/2022 50 60 42 59 52.75   61 7
RA 186/2022 40 45     0      
RA 189/2022 57 76 90 73 74   79 8
RA 190/2022 45 44 53 70 53   62 7
RA 191/2022         0      
RA 193/2022 69 45 72 70 64   71 8
RA 198/2022 54       0      
RA 200/2022 58       0      
RA 204/2022 68 74 65 100 76.75   81 9
RA 206/2022 47 62 50 50 52.25   61 7
RA 210/2022 50   50   0      
RA 211/2022         0      
RA 212/2022         0      
RA 213/2022 44 45 70 55 53.5   62 7
RA 214/2022 40 41 50   0      
RA 215/2022 40 59 58 55 53   62 7
RA 216/2022       65 0      
RA 218/2022         0      
RA 220/2022 42 60 65 50 54.25   63 7
RA 221/2022 57 60 62   0      
RA 222/2022 51 61 57 55 56   64 7
RA 230/2022         0      
RA 231/2022 55 70 63 55 60.75   68 7
RA 233/2022 51 80 48 90 67.25   73 8
RA 235/2022         0      
RA 236/2022         0      
RA 240/2022         0      
PONOVO SLUŠAJU PREDMET
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 221/2021         0      
RA 224/2021 42 56 54 62 53.5   62 7
RA 239/2021         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 72/2021         0      
RA 122/2021 67 54     0      
RA 201/2021 40 60     0      
RA 240/2021         0      
RA 195/2019         0      
RA 218/2018 69 50 65   0      
RA 238/2018         0      
RA 141/2016         0      
RA 220/2016         0      
RA 227/2014         0      
RA 199/2013         0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA PARCIJALNO POLAGANJE
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena