RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
22.01.2023 - rezultati januarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u utorak 31.01.2023. u 9:00 u kabinetu 117, prvi sprat F bloka
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da nam to prijave! (Lično na gledanju radova ili nam pošaljite email.)
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni na sajtu predmeta  
i na rezultatima ispita koji će biti održan 05.02.2023.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2022 73 50 75   0      
RA 2/2022 68 95 76 73 78   82 9(teorija za 10)
RA 3/2022         0      
RA 4/2022 68 45 53 52 54.5   63 7
RA 5/2022 53 64 53 62 58   66 7
RA 6/2022 73 95 40 40 62   69 7
RA 7/2022         0      
RA 8/2022 61 95     0      
RA 9/2022         0      
RA 10/2022 57 70 59 70 64   71 8
RA 11/2022 56 69     0      
RA 12/2022 57 60     0      
RA 13/2022 48 40 40 67 48.75   58 6
RA 14/2022 64 90 81 98 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 15/2022         0      
RA 16/2022 49 55 57 71 58   66 7
RA 17/2022 67 60     0      
RA 18/2022     75 73 0      
RA 19/2022 61       0      
RA 20/2022 49 60     0      
RA 21/2022 50       0      
RA 22/2022         0      
RA 23/2022 44 70     0      
RA 24/2022         0      
RA 25/2022 40 69     0      
RA 26/2022 73 85     0      
RA 27/2022 76 85 70   0      
RA 28/2022 80 100 82 96 89.5   91 9(teorija za 10)
RA 29/2022 49 55 45 40 47.25   57 6
RA 30/2022 77   78   0      
RA 31/2022 78 75 78 81 78   82 9(teorija za 10)
RA 32/2022         0      
RA 33/2022         0