logo-zuti

dr Ksenija Doroslovački

Vanredni profesor

Kontakt

Telefon 021/485-2282
E-mail: ksenija@uns.ac.rs
Kancelarija: Kabinet 609

Konsuktacije: Ponedeljak 15:00h

Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Ksenija Doroslovački

Biografija

Ksenija Doroslovački rođena je 24.10.1978. godine u Novom Sadu. Završila je gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj” specijalno matematički smer 1997. godine. Osnovne studije završila je na Prirodnomatematičkom fakultetu u Novom Sadu na odseku za matematiku – smer informatika. Diplomski rad “Kriptografske metode sa javnim ključem” odbranila je 2002. godine. Diplomske akademske master studije završila je na studijskom programu Matematika u tehnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Master rad “Kombinatorika interpretirana funkcijama i njenim osobinama” odbranila je 2009. godine. Iste godine upisala je doktorske studije na Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu po studijskom programu Matematika u tehnici. Doktorsku disertaciju  ”Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene” odbranila je 2014. godine.

Od novembra 2003. godine zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prvo kao asistent pripravnik, asistent, docent a zatim kao vanredni profesor. Tokom nastavnog rada, držala je vežbe i predavanje na različitim odsecima Fahničkih nauka, u okviru različitih matematičkih predmeta.

Učestvovala je na više internacionalnih matematičkih konferencija. Takođe je bila član organizacionog odbora međunarodnih konfencije, član programskg i organizacionog odbora domaćih konferencija. Isto tako učestvovala je u  organizaciji međunarodne konferencije GAMM, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics održane u Novom Sadu.

Autor je knjige Uvod u aktuarsku matematiku i jedan je od autora zbirki: Zbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike, Zbirka zadataka iz matematike za studente menadžmenta i Zbirke zadataka iz Matematike 1 za stidente mašinskog odseka.

Do sada je bila angažovana na tri naučna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2012. do 2015. godine bila je nosilac multilateralnog projekta pod nazivom: Computational Linear Algebra, u saradnji sa Computer Center, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia i Institute of Computional Mathematics, Lanzhou University, China.

Bila je rukovodilac doktorskih studija Matematika u tehnici na Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i bila je mentor na master i doktorskim studijama.

Oblast istraživanja:

Primenjena linearna algebra

 

Diplome:

Doktorska disertacija: Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2014. Mentor: Prof. Ljiljana Cvetković, Faculty of Science, University of Novi Sad.

Master: Kombinatorika interpretirana funkcijama i njenim osobinama, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2008. Mentor: Prof. Mila Stojaković, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad.

Diplomski: Kriptografske metode sa javnim ključem, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2002. Mentor: Prof. Gradimir Vojvodić, Faculty of Science, University of Novi Sad.

Akademska karijera:

od 2019. godine – sadašnji vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2014 – 2019 docent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2008 – 2014 asistent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2003 – 2008 saradnik na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija