logo-zuti

dr Ksenija Doroslovački

Vanredni profesor

Matematika 1

Mašinski odsek

Obaveštenja

Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma (iz delova) moraju da se prijave za polaganje ispita preko kolokvijunma na studentskoj službi do 13.2.2023. godine. U suprotnom mogu polagati samo ispitne zadatke u celosti

Obaveštavamo stare studente da svi položeni delovi važe dve školske godine, pod uslovom da prijave polaganje preko kolokvijuma.

Raspored nastave

I semestar, 3+3 časa nedeljno
 

Termini održavanja predavanja: Utorak 16:15-19:00 (amfiteatar A2)

 

Termini održavanja konsultacija: Ksenija Doroslovački, kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail: ksena4787@yahoo.com

 

asistenti:

Irena Prodanović, blok F, prvi sprat, kabinet broj 122; e-mail: irena.miscevic@uns.ac.rs

Đorđe Dragić, blok F, drugi sprat, kabinet broj 218;e-mail: djordje.dragic@uns.ac.rs
 
Radni kalendar za 2021/2022 godinu: Radni kalendar

Kratak sadržaj kursa

Sistemi linearnih jednačina, matrice i determinante, vektorska algebra u prostoru, kompleksni brojevi, polinomi i racionalne funkcije, nizovi i funkcije jedne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, diferencijalni račun i primena).
Studenti koji žele da polažu ispit preko testova i kolokvijuma a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se prijave na studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.

Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
 Prvi kolokvijum
1Matrice,operacije sa matricama. Determinante i inverzna matrica.
2Sistemi linearnih jednačina. Primena matrica i determinanti na rešavanje sistema linearnih jednačina
3Karakteristični koreni i vektori
4Vektori
5Analitička geometrija
6Analitička geometrija.Kompleksni brojevi
7Kompleksni brojevi
8Kompleksni brojevi
9Polinomi
10Polinomi i racionalne funkcije
 Prvi kolokvijum polaže se u subotu 3.12.2022.godine od 14:30h do 17:30h u A1, A2,A3, A4 i 203, 204, 205
 Drugi kolokvijum
11Granične vrednosti funkcije. Nizovi, granična vrednost niza
12Izvod funkcije
13Primena izvoda, Tejlorov polinom
14Primena izvoda, Lopitalovo pravilo, ispitivanje funkcija
 Drugi kolokvijum polaže se u ispitnom roku

Način polaganja ispita

Način polaganja ispita preko kolokvijuma tokom semestra:

Kolokvijum 13.12.2022.godine

Predispitne obaveze (PO1) – teorijski deo (test) koji nosi 15 bodova.

Ispitni zadaci (Z1) koji nose 35 bodova.

Oblasti na prvom kolokvijumu su: Sistemi linearnih jednačina, matrice i determinante, vektorska algebra u prostoru, kompleksni brojevi, polinomi i racionalne funkcije.

 
Kolokvijum 2U terminu januarskog ispitnog roka

Predispitne obaveze (PO2) – teorijski deo (test) koji nosi 15 bodova

Ispitni zadaci (Z2) koji nose 35 bodova.

Oblasti na drugom kolokvijumu su: Nizovi i funkcije jedne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, izvod funkcije, primena izvoda, Tejlorov polinom, Lopitalovo pravilo, ispitivanje funkcija).

Minimum na predispitnim obavezama je 10 bodova od ukupno 30 bodova(PO1+PO2). Minimum na zadacima iz svakog dela je 15 bodova od 35 bodova.

Ispit je položen kada su položene predispitne obaveze, zadaci 1, zadaci 2 i ukoliko imate minimum 50 bodova u zbiru.

 
Način polaganja ispita nakon završenog semestra: 

Predispitne obaveze mogu se polagati preko kolokvijuma i u sledećim ispitnim rokovima: fabruarski (13.2.2023.), aprilski (28.4.2023.) i septembarski 2 (8.9.2023.). Ispitni zadaci se mogu polagati odvojeno prvi i drugi deo u svakom ispitnom roku.

Stari studenti koji žele da polažu po delovima moraju da prijave polaganje preko kolokvijuma na studentskoj službi.

Student je položio ispit ako je položio teoriju i zadatke iz oba dela ispita.

Apsolventski rokovi: U svim apsolventskim rokovima izlaze studenti koji su odslušali celo gradivo i moraju da rade ceo ispit odjednom (znači ne može da se radi iz delova). Iz delova može da se radi u svim redovnim rokovima i tokom kolokvijuma.

Materijal sa predavanja

Matrice i determinante Sistemi Karakteristicni koreni Analitika

Primeri testova po oblastima koji se rade na predavanjima

 • Sistemi linearnih jednačina, determinante i matrice,
 • Vektori i analitička geometrija,
 • Kompleksni brojevi,
 • Polinomi,
 • Granične vrenosti,
 • Izvodi

Primeri testova po oblastima koji se rade na predavanjima

Primeri testova kroz oblasti:

 • Sistemi linearnih jednačina i matrice,
 • Vektori i analitička geometrija,
 • Kompleksni brojevi,
 • Polinomi,
 • Granične vrednosti,
 • Izvodi

 

Primeri zadataka kroz oblasti:

 • Sistemi linearnih jednačina i matrice,
 • Vektori i analitička geometrija,
 • Kompleksni brojevi,
 • Polinomi
 • Granične vrednosti
 • Izvodi

 

Primeri testova i zadataka za ispit:

 • Test I deo,
 • Zadaci I deo,
 • Test II deo,
 • Zadaci II deo

Primeri zadataka za kolokvijum

 • Kompleksni brojevi i polinomi
 • Granične vrednosti i funkcije

Rešenja kolokvijuma

 • Rešenja prvog kolokvijuma (sistemi i matrice) Grupa A
 • Rešenja prvog kolokvijuma (sistemi i matrice) Grupa B

 

 • Rešenja prvog (polinomi i kompleksni brojevi) kolokvijuma 2016
 • Rešenja drugog (polinomi i kompleksni brojevi) kolokvijuma 2017

 

 • Rešenje drugog (granične vrednosti i izvodi) kolokvijuma
 • Rešenje drugog (granične vrednosti i izvodi) kolokvijuma

Literatura

 • Zbirka zadataka iz Matematike 1 (algebra, granični procesi i diferencijalni račun); Ksenija Doroslovački, Gabrijela Grujić, Irena Miščević, Srđan Milićević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2020
 • Matematika 1, I deo; J. Nikić, L. Čomić, Stylos, Novi Sad 2002
 • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I; T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)
 • Tablice izvoda

Copyright © 2023 Ksenija Doroslovački