logo-zuti

dr Maja Nedović

Vanredni profesor

Kontakt

Telefon: 021/485 – 2278
E-mail: maja.nedovic@uns.ac.rs
Kancelarija: Kabinet 611

Konsuktacije: utorkom u 11.15h

Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Maja Nedović

Biografija

Maja Nedović je završila prirodno-matematički smer Gimnazije u Inđiji (1999) kao učenik generacije. Studije matematike, smer Diplomirani matematičar na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu završila je 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,96. Master studije primenjene matematike završila je na Fakultetu tehničkih nauka 2009. godine, a doktorske akademske studije Matematika u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka 2016. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom “The Schur complement and H-matrix theory”.

Koautor je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima sa SCI liste, jedne monografije i jedne zbirke zadataka. Učestvovala je sa usmenim saopštenjima naučnih rezultata na međunarodnim naučnim konferencijama u Srbiji, Mađarskoj, Italiji, Crnoj Gori, Poljskoj, Portugalu,
Turskoj. Dobitnica je nagrade Young Scientist Award za izlaganje na konferenciji MATTRIAD 2013. godine i tim povodom je održala predavanje po pozivu na Univerzitetu u Koimbri (Portugal) na konferenciji MATTRIAD 2015. Bila je član organizacionih i programskih odbora međunarodnih naučnih skupova i skupova nacionalnog značaja. Učestvovala je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Bila je rukovodilac studijskog programa master akademskih studija Matematika u tehnici i radila je na akreditaciji ovog studijskog programa. Angažovana je kao nastavnik i kao mentor na studijskom programu doktorskih akademskih studija Matematika u tehnici. Bila je član više komisija za ocenu i odbranu master radova i doktorskih disertacija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu radi od 2005. godine, prvo u zvanju asistenta pripravnika, zatim u zvanju asistenta, docenta i vanrednog profesora. U zvanje vanrednog profesora za Teorijsku i primenjenu matematiku izabrana je 2022. godine. Držala je vežbe i predavanja na više
matematičkih predmeta na raznim odsecima. Radila je kao saradnik u nastavi u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu u odeljenju za učenike nadarene za matematiku.

Oblast istraživanja:

 

Oblast naučnog interesovanja je primenjena linearna algebra, prvenstveno stabilnost dinamičkih sistema, lokalizacija karakterističnih korena matrica, svojstva Šurovog komplementa, problem linearne komplementarnosti.

Diplome:

 • 2016 Doktor nauka – primenjena matematika
  Završila doktorske akademske studije Matematika u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odbranom doktorske disertacije “The Schur complement and H-matrix theory”
  19.10.2016., mentor: Prof.Dr. Ljiljana Cvetković.
 • 2009 Diplomirani inženjer primenjene matematike-master
  Završila master akademske studije Matematika u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu odbranom rada “Klase matrica invarijantne u odnosu na Schur-ov komplement”.
 • 2003 Diplomirani matematičar
  Završila osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Diplomirani matematičar, sa prosečnom ocenom 9,96.

Akademska karijera:

 •  2022- Vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,
  Teorijska i primenjena matematika

 • 2017-2022 Docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,

 • Teorijska i primenjena matematika2010-2016 Asistent master na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

 • 2005-2010 Asistent pripravnik na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu