logo-zuti

dr Maja Nedović

Vanredni profesor

ALGEBRA-Inženjerstvo informacionih sistema

Nastava

Predmetni nastavnik: Maja Nedović, kabinet 115, F-blok, e-mail maja.nedovic@uns.ac.rs, konsultacije utorkom u 11.15h

Asistent: Stepan Milošević,  kabinet 218, F blok, e-mail stepanmilosevic@gmail.com

 

 

Prvi kolokvijum iz algebre za školsku 2023/2024 biće održan 3.12.2023.

 

 

Pravila polaganja ispita

Gradivo je podeljeno na dva dela.

Kolokvijum 1: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupe, prsteni i polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija konačnih polja.

Kolokvijum 2: determinante, sistemi linearnih jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru, vektorski prostori, linearne transformacije vektorskih prostora, matrice, karakteristični koreni i vektori.

Kolokvijum 1:

PO1 (prve predispitne obaveze) -vrede ukupno 15 bodova

Z1 (zadaci iz prvog dela) -vrede 30 bodova (minimalno treba osvojiti 15 bodova na ovom delu).

Kolokvijum 2:

PO2 (druge predispitne obaveze) -vrede 15 bodova

Z2 (zadaci iz drugog dela) -vrede 30 bodova (minimalno treba osvojiti 15 bodova na ovom delu).

VAŽNO: Predispitne obaveze PO1 studenti mogu da rade samo u terminu prvog kolokvijuma (3.12.2023.). Predispitne obaveze PO2 studenti mogu da rade samo u terminu prvog januarskog roka. Studenti koji ne budu zadovoljni osvojenim bodovima na predispitnim obavezama, moći će da ponište bodove i da rade PO1 ili PO2 u februarskom ispitnom roku. Ukoliko student poništi osvojene bodove, ovi bodovi se trajno brišu i piše se novi rezultat (čak i kada je novi broj bodova manji od prethodno osvojenog).

Zadatke Z1 i Z2 studenti mogu da polažu u svim ispitnim rokovima.

Studenti koji polože Z1 i Z2 i u zbiru sa bodovima osvojenim na PO imaju bar 40 bodova stiču pravo da izađu na usmeni deo ispita. Usmeni ispit vredi 10 bodova, obavezan je deo ispita i održava se u terminu za upis ocena (koji će biti istaknut u svakom ispitnom roku zajedno sa rezultatima pismenog dela). Za ocenu 10, na usmenom delu ispita studenti  odgovaraju teoriju (teoreme i dokaze rađene na predavanjima).

Da bi student izašao na polaganje bilo kog dela ispita u ispitnom roku neophodno je da prijavi ispit na studentskoj službi. Vodite računa o rokovima za prijavu ispita, jer studenti bez prijave neće moći da polažu.

 

Ocene i broj bodova:

51-60 ocena 6

61-70 ocena 7

71-80 ocena 8

81-90 ocena 9

91-100 ocena 10

 

Položeni delovi Z1 i Z2 važe jednu školsku godinu, zaključno sa oktobarskim ispitnim rokovima (tj. brišu se pre januarskog roka u kojem naredna generacija počinje da polaže ispit). Bodovi osvojeni na predispitnim obavezama važe dve  školske godine. Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma treba da prijave parcijalno polaganje na studentskoj službi.

 

Literatura

Rade Doroslovački: Algebra

Rade Doroslovački, Ljubo Nedović: Testovi iz algebre

Rade Doroslovački, Ljubo Nedović: Metodička zbirka zadataka iz algebre

Maja Nedović, Dunja Arsić, Ivan Prokić, Maria Kiš, Irena Miščević: Zbirka rešenih zadataka iz algebre-prvi deo

Copyright © 2023 Maja Nedović