Inženjerski menadžment
Aktuarska matematika


Materijal za pripremanje ispita

Rezultati ispita 15.03.2014 [PDF]

Rezultati ispita 28.02.2014 [PDF]

Rezultati drugog kolokvijuma [PDF]
Priprema iz aktuarske matematike [PDF]

Pravila polaganja ispita:

Ispit se polaze preko dva kolokvijuma. Prvi kolokvijum je iz procentnog računa i finansijske matematike, a drugi iz aktuarske matematike. Svaki kolokvijum nosi maksimalno 50 bodova i pohađanje nastave maksimum 5 bodova. U ispitnom roku mogu se polagati oba kolokvijuma odjednom, to jest ispit u celosti, a mogu se polagati i pojedinačni kolokvijumi.

 


Reazultati ipita
[Teorija]


BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

0-54 bodova........... ispit nije položen
55-64 bodova.......... 6 (šest)
65-74 bodova.......... 7 (sedam)
75-84 bodova.......... 8 (osam)
85-94 bodova.......... 9 (devet)
95-100 bodova......... 10 (deset)

NAPOMENA 1: studenti MORAJU imati prijavljen ispit u svakom ispitnom roku i terminu kada izlaze na ispit ili deo ispita - u suprotnom im ispit ne važi.

Informacije o profesoru i asistentima

Katedra za matematiku
Prof. dr Rade Doroslovački
Doc. dr Biljana Mihailović

Kontakt
an image
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
Kula, sprat 6, kabinet 609
21000 Novi Sad, Srbija
rdoroslovacki@gmail.com
+381 (0)21 485 2281