srpski english

Katedra za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


Katedra za matematiku je jedna od tri katedre Departmana za opšte discipline u tehnici. Danas ima 50 članova. Njihov aktivan i uspešan naučno-istraživački i nastavni rad već dugi niz godina daje zapažene rezultate.

Članovi Katedre izvode nastavu iz raznih oblasti matematike na svim odsecima Fakulteta tehničkih nauka. Predmeti koje drže su obavezni ili izborni predmeti na osnovnim, master i doktorskim studijama Fakulteta. Osim aktivnosti u nastavi, Katedra veliki značaj daje i aktivnostima u naučno-istraživačpkom radu, koji se odvija kroz rukovođenje i aktivno učešće u velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata.

Katedra veoma uspešno saradjuje sa ostalim departmanima i katedrama Fakulteta tehničkih nauka, sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu, Matematičkim institutom SANU u Beogradu, kao i sa drugim matematičkim fakultetima u zemlji.

Posebnu pažnju članovi Katedre poklanjaju aktivnostima međunarodne saradnje. Među najznačajnijima su učešća na međunarodnim projektima, gostovanja i studijski boravci na stranim univerzitetima, organizovanje međunarodnih stručnih skupova, organizovanje poseta kolega iz inostranstva našem fakultetu, međunarodna razmena studenata doktorskih studija.

U okviru Katedre osnovan je i Centar za matematiku i statistiku, sa ciljem da se članovima pruži mogućnost okupljanja oko zajedničke naučno - istraživačke institucije. Aktivnosti Centra su istraživanja i rad na nacionalnim i međunarodnim projektima, organizovanje seminara, nastava za redovne, poslediplomske i doktorske studije Fakulteta tehničkih nauka.


Šef Katedre je Prof. Mila Stojaković

Sekretar Katedre je Biljana Carić, Ph.D.