Predavanja: petak 9-12 (zimski semestar)

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Vežbe: Stefan Tošić, Aleksandar Prokić

Jovana Dedeić (na odsustvu)

Rezultati 2017/2018:

Rezultati pismnog dela ispita održanog 1.09.2018

Rezultati pismnog dela ispita održanog 13.09.2018

Akumulirani bodovi

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celinaPreporučena predavanjaZadaciVežbe
1Uvodni čas.   
2Realne funkcije dve realne promenljive, skalarne i vektorske.slides 1Zadaci1Vezbe1
3Ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih.slides 2 Vezbe12
4Parametrizacija krive i površi.pred 4Zadaci21 
5Dvostruki i trostruki integral.slides 5Zadaci22 
6Krivolinijski integrali.pred 6.1  
  pred 6.2  
7Površinski integrali.pred 7  
8Formule veze.   
 KOLOKVIJUM (18.12.2017. u 8 sati u A1)    
9Diferencijalne jednačine prvog reda.slides 9  
10Diferencijalne jednačine prvog reda.slides 10 pred  
11Homogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda sa konst.koef..slides 11  
12Nehmogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda sa konst. koef..   
13Laplasova transformacija.  |
14Primena Laplasove transformacije.   
 ISPIT    

Napomena 1: Preporučena predavanja sadrže linkove na slajdove i predavanja sa Fakulteta za strojarstvo u Zagrebu i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

Napomena 2: Zadaci sa Vežbi skenirani su 2013/2014. Autor ovih rešenja je asistent Marija Delić.

Literatura

Nebojsa M. Ralevic, Lidija Comic, Jovanka Pantovic, Zbirka resenih zadataka iz Matematicke analize II, 2008.
F. Ferenci, V. Ungar, I. Comic, I. Kovacevic, M. Cvijanovic, Z. Radasin, Zbirka resenih zadataka iz matematike III deo, Naucna knjiga, 1988.
F. Ferenci, V. Ungar, I. Comic, M. Cvijanovic, Z. Uzelac, Zbirka resenih zadataka iz matematike za studente tehnickih fakulteta, Naucna knjiga,1983.

Način provere znanja

Predispitne obaveze (rade se u januarsko-februarskim i u aprilskom roku):

-- teorijski test 1 (15 bodova)

-- teorijski test 2 (15 bodova)

Minimalan broj bodova iz predispitnih obaveza je ukupno 9.

Studenti koji ne osvoje minimalan broj bodova na predispitnim obavezama zaključno sa aprilskim rokom, moraju ponovo da slušaju predmet naredne godine.

Ispit:

-- pismeni deo 1 (funkcije više promenljivih, višestruki i krivolinijski integrali): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- pismeni deo 2 (diferencijalne jednačine, Laplasove transformacije): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- usmeni deo (5+5 bodova)

Student može da polaže usmeni deo ispita jedino ako je položio predispitne obaveze (akumulirao bar 9 bodova) i osvojio minimalan broj bodova na zadacima.

Zaključno sa aprilskim rokom ispit može da se polaže po delovima. Svi akumulirani bodovi se čuvaju zaključno sa aprilskim rokom 2019.

Nakon aprila 2018, ispit se može položiti samo u celini i položeni zadaci važe dva roka (ako ste pozavni na usmeni i ne položite ga, imate još jednu priliku). To znači da se studentu računaju bodovi koji su akumulirani zaključno sa aprilskim rokom 2018. godine, ali mora imati minimum iz svakog dela da bi bio pozvan na usmeni deo ispita. Studentu koji ne položi usmeni deo ispita ostaju sačuvani jedino ranije akumulirani bodovi, ali ne i novi bodovi iz tekućeg ispitnog roka.

Primeri testova i zadataka

2017/18

DatumZadaciTest1Test2
15.04.2018Z-150418T1-150418T2-150418