logo-zuti

dr Biljana Mihailović

Redovni profesor

Kontakt

Telefon 021/6350 770
E-mail: lica@uns.ac.rs
Kancelarija: Kabinet 603

Konsuktacije: Sredom 10h-11h kabinet 124

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Biljana Mihailović

Biografija

Biljana Mihailović rođena je 1976. godine u Vrbasu gde je stekla osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Osnovne studije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Odseku za matematiku.  Magistrirala je 2003. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je i doktorirala 2009. godine. Od 1999. godine  zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde i sada radi kao redovni profesor.  Područje njenog naučnog rada je aktuelna oblast matematike i njene primene, Teorija fazi mere i integrala. Učestvovala je na međunarodnim konferencijama, autor je ili koautor preko 50 naučnih radova. Učestvovala je u organizaciji nekoliko konferencija i do sada je bila angažovana na četiri naučna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na jednom međunarodnom projektu.

Oblast istraživanja:

Primenjena matematika

Diplome:

Doktorska disertacija:Reprezentacija pozitivne i negativne funkcionele korisnosti pomoću Šokeovog i Sugenovog integrala, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nonom Sadu 2003.

Master: Integralne reprezentacije operatora agregacije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nonom Sadu 2003.

Diplomski: 

Akademska karijera:
Redovni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2020.
Vanredni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2015.
DocentMatematikaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2010.
Asistent pripravnik RMatematikaFakultet tehničkih nauka24.01.2009.
AsistentMatematikaFakultet tehničkih nauka31.05.2004.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka15.07.2000.