Curriculum

Lect. - Lectures
Pra. - Practical classes
SIR -
DON -

 CourseSemesterECTSLect.Pra.SIRDONLecturer
Elective Course 1 (Choose 4 of the 15) I20  
 Elementi topologijeI52210Marko Kostić
 Slučajni procesiI52210Biljana Carić, Zoran Ovcin
 Odabrana poglavlja iz logikeI52210Silvia Gilezan, Jelena Ivetić
 Fazi matematikaI52210Nebojša Ralević, Slavica Medić
 GeometrijaI52210Rade Doroslovački
 Teorija automataI52210Svetlana Jakšić
 Numerička matematikaI52210Ljiljana Teofanov
 Diferencijalne jednačineI52210Ljiljana Teofanov
 Specijalne funkcije i integralne transformacijeI52210Ljubo Nedović
 Istorija matematikeI52210Aleksandar Nikolić
 Linearno programiranje sa primenamaI52210Biljana Carić
 Odabrana poglavlja iz algebreI52210Svetlana Jakšić
 Odabrana poglavlja kombinatorikeI52210Rade Doroslovački
 Odabrana poglavlja teorije grafovaI52210Rade Doroslovački
 Osnove statistikeI52210Zoran Ovcin
Elective Course 2 (Choose 1 of the 5) I4  
 Jednačine matematičke fizikeI42200Filip Tomić
 Upravljanje portfolijom preduzećaI42002Vladimir Đaković
 Statistički napredni modeliI42101Jelena Ivetić
 Statističke metode i strukturalno modelovanje u inženjerstvuI42020Mila Stojaković
 Mašinsko učenje u embeded sistemimaI42002Rastislav Struharik, Vuk Vranjković
Elective Course 3 (Choose 1 of the 6) I6  
 Osnove metode matematičke ekonomijeI63300Zorica Uzelac
 Primenjena linearna algebra 1I62210Ksenija Doroslovački, Vladimir Kostić
 Monte Karlo simulacije u statističkoj fiziciI63300Ljuba Budinski-Petković, Ivana Lončarević, Maja Nedović
 Bioinformatički algoritmiI63101Staniša Dautović, Tatjana Lončar-Turukalo
 Algoritmi i programiranjeI62003Aleksandar Kupusinac
 Aanaliza procesa i podataka na mrežamaI63101Dragana Bajović
Elective Course 4 (Choose 3 of the 7) II15-17  
 Nelinearno programiranjeII52101Nebojša Ralević
 Teorija izračunljivostiII52101Svetlana Jakšić
 Uvod u statističku fizikuII52101Uranija Kozmidis-Luburić, Aleksandar Nikolić
 Analiza kategorijalnih podatakaII52101Zoran Ovcin
 Razvoj softvera za embeded operativne sistemeII72003Predrag Teodorović
 Matematička teorija igaraII52200Lidija Čomić
 Finansijska matematikaII52101Rade Doroslovački
Elective Course 5 (Choose 3 of the 8) II15-16  
 Uvod u interaktivne dokazivačeII52101Silvia Gilezan, Jelena Ivetić
 Složeni linearni modeliII52101Zoran Ovcin
 Matematičke metode u biomedicinskim naukamaII52101Ivana Lončarević, Maja Nedović
 Primenjena linearna algebra 2II52101Maja Nedović, Vladimir Kostić
 Aktuarska matematika neživotnog osiguranjaII52101Jelena Kočović, Nebojša Ralević
 Teorija odlučivanjaII52101Ljubo Nedović
 Proces razvoja računarskih igaraII63003Dragan Ivetić, Dušan Gajić
 Računovodstvo i revizija u osiguranjuII52200Branislav Nerandžić, Ranko Bojanić
Elective Course 6 (Choose 3 of the 11) III12  
 Redovi čekanjaIII42200Zoran Ovcin
 Metode numeričke optimizacijeIII42200Ljiljana Teofanov, Tibor Lukić
 Uvod u formalne metodeIII42200Jelena Ivetić
 Formalni modeli u distribuiranom računarstvuIII42200Svetlana Jakšić
 Osnovi mašinske vizijeIII42002Branko Brkljač, Željen Trpovski
 Interdisciplinarna naučna vizualizacijaIII42002Lidija Krstanović
 Fazi modeli odlučivanjaIII42200Ljubo Nedović
 Metode i tehnike dubokog učenjaIII42020Dubravko Ćulibrk, Ksenija Doroslovački
 Sistemi velikih količina podatakaIII42020Sonja Ristić, Milan Čeliković
 Empirijsko softversko inženjerstvoIII42020Vladimir Mandić, Sandra Buhmiler
 Koncepcijske i metodološke osnove procesa investiranjaIII42002Vladimir Đaković
Elective Course 7 (Choose 3 of the 11) III18  
 Tomografska rekonstrukcija slikaIII62210Tibor Lukić
 Primene nauke o podacima u infrastrukturnim sistemimaIII62012Aleksandar Kupusinac
 Statističko programiranjeIII62012Aleksandar Kupusinac
 Mašinsko učenjeIII62012Aleksandar Kupusinac
 Matematičke osnove prepoznavanja oblikaIII62101Ljubo Nedović, Marko Janev
 Upravljanje tehnološkim inovacijamaIII63200Jelena Borocki
 Uvod u semantike programskih jezikaIII63300Jelena Ivetić
 Finansijsko inženjerstvo i rezervisanje štetaIII63300Ksenija Doroslovački, Jelena Kočović, Nebojša Ralević
 Digitalna upravljačka elektronikaIII63102Vladimir Rajs, Miodrag Brkić
 Matematičke metode u elektrodinamici i kvantnoj mehaniciIII63300Ivana Lončarević, Aleksandar Nikolić
 Distribuirana obrada signalaIII63101Dragana Bajović, Dejan Vukobratović
Elective Course 8 (Choose 1 of the 4) IV6  
 Aktuarska matematika životnog osiguranjaIV62101Jelena Kočović, Biljana Mihailović, Nebojša Ralević
 Matematičke osnove privatnosti podatakaIV62101Silvia Gilezan
 Matematičke osnove obrada slikaIV62101Tibor Lukić
 Algoritmi na diskretnim strukturamaIV62101Zoran Ovcin
Professional Internship IV5     
Academic Research on Theoretical Bases of Master Thesis IV1400160 
Preparation and Defence of Master Thesis IV5