Informacioni inženjering

Osnovne akademske studije

Analiza 1 - školska 2020/2021 godina


Interaktivna mapa fakulteta se može videti na linku
https://nservisi.ftn.uns.ac.rs/php/data/ftngo/index.html


Propozicije polaganja ispita i kolokvijuma

 • Ispit se sastoji iz
  • predispitnih obaveza u formi testa,
  • pismenog ispita u formi zadataka, i
  • usmenog dela ispita. USMENI JE OBAVEZAN.
 • Predispitne obaveze (PI) i zadaci (Z) se polažu parcijalno iz 2 dela:
  • Prva polovina gradiva, predispitne obaveze (PI1) i zadaci (Z1) - nizovi, limesi nizova, limesi realnih funkcija jedne realne promenljive, izvodi i diferencijalni račun funkcija jedne realne promenljive, primena izvoda, limesi funkcija više realnih promenljivih, izvodi i diferencijalni račun funkcija više realnih promenljivih, ekstremne vrednosti funkcija više realnih promenljivih.
  • Druga polovina gradiva, predispitne obaveze (PI2) i zadaci (Z2) - neodređeni integral, određeni integral, primena određenog integrala, diferencijalne jednačine.
 • Predispitne obaveze (PI1) se polažu u terminu kolokvijuma koji se zakazuje nakon obrađene prve polovine gradiva, obično u aprilu, a popravak je moguć samo u JULSKOM ispitnom roku. Nose maksimalno 15 bodova, nema minimuma.
 • Zadaci (Z1) se polažu u terminu kolokvijuma koji se zakazuje nakon obrađene prve polovine gradiva, obično u aprilu, kao i u okviru ispitnih rokova. Nose maksimalno 35 bodova, a minimalno 15 bodova je potrebno da bi bili položeni.
 • Predispitne obaveze (PI2) se polažu u terminu kolokvijuma 2 koji se zakazuje nakon završetka nastave a pre junskog roka, a popravak je moguć samo u JULSKOM ispitnom roku. Nose maksimalno 15 bodova, nema minimuma.
 • Zadaci (Z2) se polažu u okviru termina kolokvijuma 2, kao i u okviru ispitnih rokova. Nose maksimalno 35 bodova, a minimalno 15 bodova je potrebno da bi bili položeni.
 • Nakon što student položi (Z1) i (Z2), i ukupno na (PI1)+(Z1)+(PI2)+(Z2) ima najmanje 50 bodova, ostvaruje pravo na polaganje završnog, USMENOG dela ispita. Usmeni deo ispita je obavezan i ZNAČAJNO utiče na konačnu ocenu. Da bi položio ispit, student i na usmenom ispitu mora da pokaže odgovarajuće znanje.
 • Svaki izlazak na ispit ili deo ispita u ispitnim rokovima se mora prijaviti na studentskoj službi. Ovo ne važi za polaganje prvog kolokvijuma.
 • Parcijalno položeni delovi ispita i ostvareni bodovi važe do naredne školske godine, tj. zaključno sa poslednjim jesenjim ispitnim rokom. Nakon toga se poništavaju.
 • Za studente koji moraju ponovo slušati predmet (obnovili su godinu), važe iste propozicije kao za studente koji prvi put slušaju predmet. Studenti koji su preneli ispit na višu godinu i treba da ga samo polažu, polažu zadatke ili odjednom, ili mogu po kolokvijumima ukoliko su na studentskoj službi prijavili opciju polaganja kolokvijuma.
 • Bodovi osvojeni na predispitnim obavezama važe još jednu školsku godinu.
 • Studenti koji žele da ponište i poprave neki od delova koji su do sad položili moraju to da saopšte profesoru na uvidu u radove ili na ispitu profesoru / asistentima neposredno pred ponovnu izradu dela koji žele poništiti, pre nego što dobiju tekst testa ili zadataka koje žele popraviti.

Rezultati ispita i kolokvijuma, 13.10.2021, septembarski 5 rok.
Usmeni ispit i uvid u radove je u ponedeljak 18.10.2021. u 20:00 u učionici 305.


Materijal za pripremu ispita


Informacije o profesoru i asistentima

Katedra za matematiku