Informacioni inženjering

Osnovne akademske studije

Analiza 1 - školska 2020/2021 godina


Interaktivna mapa fakulteta se može videti na linku
https://nservisi.ftn.uns.ac.rs/php/data/ftngo/index.html


Propozicije polaganja ispita i kolokvijuma

 • Ispit se sastoji iz
  • predispitnih obaveza u formi testa,
  • pismenog ispita u formi zadataka, i
  • usmenog dela ispita. USMENI JE OBAVEZAN.
 • Predispitne obaveze (PI) i zadaci (Z) se polažu parcijalno iz 2 dela:
  • Prva polovina gradiva, predispitne obaveze (PI1) i zadaci (Z1) - nizovi, limesi nizova, limesi realnih funkcija jedne realne promenljive, izvodi i diferencijalni račun funkcija jedne realne promenljive, primena izvoda, limesi funkcija više realnih promenljivih, izvodi i diferencijalni račun funkcija više realnih promenljivih, ekstremne vrednosti funkcija više realnih promenljivih.
  • Druga polovina gradiva, predispitne obaveze (PI2) i zadaci (Z2) - neodređeni integral, određeni integral, primena određenog integrala, diferencijalne jednačine.
 • Predispitne obaveze (PI1) se polažu u terminu kolokvijuma koji se zakazuje nakon obrađene prve polovine gradiva, obično u aprilu, a popravak je moguć samo u JULSKOM ispitnom roku. Nose maksimalno 15 bodova, nema minimuma.
 • Zadaci (Z1) se polažu u terminu kolokvijuma koji se zakazuje nakon obrađene prve polovine gradiva, obično u aprilu, kao i u okviru ispitnih rokova. Nose maksimalno 35 bodova, a minimalno 15 bodova je potrebno da bi bili položeni.
 • Predispitne obaveze (PI2) se polažu u terminu kolokvijuma 2 koji se zakazuje nakon završetka nastave a pre junskog roka, a popravak je moguć samo u JULSKOM ispitnom roku. Nose maksimalno 15 bodova, nema minimuma.
 • Zadaci (Z2) se polažu u okviru termina kolokvijuma 2, kao i u okviru ispitnih rokova. Nose maksimalno 35 bodova, a minimalno 15 bodova je potrebno da bi bili položeni.
 • Nakon što student položi (Z1) i (Z2), i ukupno na (PI1)+(Z1)+(PI2)+(Z2) ima najmanje 50 bodova, ostvaruje pravo na polaganje završnog, USMENOG dela ispita. Usmeni deo ispita je obavezan i ZNAČAJNO utiče na konačnu ocenu. Da bi položio ispit, student i na usmenom ispitu mora da pokaže odgovarajuće znanje.
 • Svaki izlazak na ispit ili deo ispita u ispitnim rokovima se mora prijaviti na studentskoj službi. Ovo ne važi za polaganje prvog kolokvijuma.
 • Parcijalno položeni delovi ispita i ostvareni bodovi važe do naredne školske godine, tj. zaključno sa poslednjim jesenjim ispitnim rokom. Nakon toga se poništavaju.
 • Za studente koji moraju ponovo slušati predmet (obnovili su godinu), važe iste propozicije kao za studente koji prvi put slušaju predmet. Studenti koji su preneli ispit na višu godinu i treba da ga samo polažu, polažu zadatke ili odjednom, ili mogu po kolokvijumima ukoliko su na studentskoj službi prijavili opciju polaganja kolokvijuma.
 • Bodovi osvojeni na predispitnim obavezama važe još jednu školsku godinu.
 • Studenti koji žele da ponište i poprave neki od delova koji su do sad položili moraju to da saopšte profesoru na uvidu u radove ili na ispitu profesoru / asistentima neposredno pred ponovnu izradu dela koji žele poništiti, pre nego što dobiju tekst testa ili zadataka koje žele popraviti.

Rezultati ispita, julski rok, 16.07.2022.

Usmeni deo ispita će se održati u utorak 19.07.2022. u 18:00 u nekoj učionici na trećem spratu nastavnog bloka. Istog dana i na istom mestu će reklamacije na pismene delove ispita početi u 17:30.

U JULSKOM ROKU 16.07. SE MOGU POLAGATI ZADACI 1 I ZADACI 2, KAO I POPRAVLJATI PREDISPITNE OBAVEZE 1 I 2. STUDENTI KOJI POPRAVLJAJU BILO KOJE PREDISPITNE OVAVEZE ILI ZADATKE TREBA DA ASISTENTIMA ILI PROFESORU PRE PREUZIMANJA ZADATAKA KAŽU DA PONIŠTAVAJU PRETHODNE BODOVE. NAKON JULSKOG ROKA SE POLAŽU SAMO ZADACI U TERMINIMA ISPITNIH ROKOVA.


Materijal za pripremu ispita


Informacije o profesoru i asistentima

Katedra za matematiku