KONTAKT

Katedra za matematiku

Telefoni / Phones:

Tel/Fax: +381 21 6350 770

Fakultet Tehničkih Nauka
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za opšte discipline u tehnici
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
SRBIJA

Faculty of Technical Sciences
University of Novi Sad
Department for Fundamental Disciplines
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
SERBIA

Šef katedre

ksenija@uns.ac.rs

Doroslovački dr Ksenija

Sekretar katedre

biljana@uns.ac.rs

Carić dr Biljana