Pravilnici

Katedra za matematiku

Doktorske studije

Pravilnici doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sad:

 
 • Pravilnik o upisu, studiranju na doktorskim akademskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka, odnosno doktora umetnosti
 • Pravilnik doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu
 • Pravilnik o vrednovanju postignutih naučnih rezultata
 • Pravila organizovanja i realizacije teorijskih osnova doktorske disertacije

Staro!

 • Postupak izrade i odbrane doktorske disertacije

Dokumentacija potrebna za upis doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu:

 
 • Biografija kandidata
 • Obrazac Prijave za upis
 • Odluka Saveta
 • Spisak predmeta
 • Plan rada
 • Izveštaj

Obrasci za polaganje Kvalifikacionog ispita:

 
 • Biografija kandidata
 • Kvalifikacioni ispit
 • Prijava za polaganje kvalifikacionog ispita
 • Uverenje o polozenim ispitima za doktorske studije
 • Predlog komisije za polaganje kvalifikacionog ispita
 • Izvestaj komisije o polaganju kvalifikacionog ispita

Obrasci za kandidate koji stiču naučno zvanje doktora nauka:

 
 • Biografija kandidata
 • Prijava teme
 • Licni podaci
 • Saglasnost mentora-1
 • Zahtev za odobrenje teme doktorske disertacije
 • Izvestaj o podobnosti kandidata, teme i mentora
 • Izvod iz zapisnika sa NNV Departmana-1
 • Saglasnost mentora o zavrsenom radu na doktorskoj disertaciji
 • Izgled korica doktorske disertacije
 • Kljucna dokumentacijska informacija
 • Izvod iz zapisnika sa NNV Departmana-2
 • Izvestaj o oceni doktorske disertacije
 • Protokol za javnu odbranu doktoratske disertacije
 • Izveštaj dekana prilikom promocije kandidata za doktora nauka
 • Izveštaj mentora prilikom promocije kandidata za doktora nauka
 • Zahtev za promociju