Master studije

Katedra za matematiku

Master studije

Matematike u tehnici

Studijski program Matematika u tehnici, kreiran i realizovan od strane Katedre za matematiku pri Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, predstavlja akreditovani interdisciplinarni dvogodišnji program master akademskih studija kojim se stiče akademsko zvanje Master inženjera primenjene matematike.


Zašto studirati Matematiku u tehnici?

 
“The Bureau of Labor Statistics projects that job opportunities for mathematicians will grow 23% between 2012 and 2022 and it pegs the median 2012 mathematician’s salary at $110,000. Those statistics land mathematician at the top of career advice and job listing website CareerCast’s 2014 list of the 10 best jobs…” Forbes.com


Ko može da studira Matematiku u tehnici?

Master studije Matematike u tehnici mogu predstavljati nastavak osnovnih akademskih studija Matematike, Fizike, Elektrotehnike, Računarstva, Mehatronike, Geodezije, Građevinarstva, Saobraćaja i srodnih naučnih i tehničkih disciplina.

Program
Naučni Projekti
Studenti
Linkovi

Program

P- Predavanja
V- Vežbe
SIR- Studijski istraživački rad
DON- Drugi oblici nastave

 PredmetSemestarESPBPVSIRDONNastavnik
Izborna pozicija 1 (bira se 4 od 15) I20  
 Elementi topologijeI52210Marko Kostić
 Slučajni procesiI52210Biljana Carić, Zoran Ovcin
 Odabrana poglavlja iz logikeI52210Silvia Gilezan, Jelena Ivetić
 Fazi matematikaI52210Nebojša Ralević, Slavica Medić
 GeometrijaI52210Rade Doroslovački
 Teorija automataI52210Svetlana Jakšić
 Numerička matematikaI52210Ljiljana Teofanov
 Diferencijalne jednačineI52210Ljiljana Teofanov
 Specijalne funkcije i integralne transformacijeI52210Ljubo Nedović
 Istorija matematikeI52210Aleksandar Nikolić
 Linearno programiranje sa primenamaI52210Biljana Carić
 Odabrana poglavlja iz algebreI52210Svetlana Jakšić
 Odabrana poglavlja kombinatorikeI52210Rade Doroslovački
 Odabrana poglavlja teorije grafovaI52210Rade Doroslovački
 Osnove statistikeI52210Zoran Ovcin
Izborna pozicija 2 (bira se 1 od 5) I4  
 Jednačine matematičke fizikeI42200Filip Tomić
 Upravljanje portfolijom preduzećaI42002Vladimir Đaković
 Statistički napredni modeliI42101Jelena Ivetić
 Statističke metode i strukturalno modelovanje u inženjerstvuI42020Mila Stojaković
 Mašinsko učenje u embeded sistemimaI42002Rastislav Struharik, Vuk Vranjković
Izborna pozicija 3 (bira se 1 od 6) I6  
 Osnove metode matematičke ekonomijeI63300Zorica Uzelac
 Primenjena linearna algebra 1I62210Ksenija Doroslovački, Vladimir Kostić
 Monte Karlo simulacije u statističkoj fiziciI63300Ljuba Budinski-Petković, Ivana Lončarević, Maja Nedović
 Bioinformatički algoritmiI63101Staniša Dautović, Tatjana Lončar-Turukalo
 Algoritmi i programiranjeI62003Aleksandar Kupusinac
 Aanaliza procesa i podataka na mrežamaI63101Dragana Bajović
Izborna pozicija 4 (bira se 3 od 7) II15-17  
 Nelinearno programiranjeII52101Nebojša Ralević
 Teorija izračunljivostiII52101Svetlana Jakšić
 Uvod u statističku fizikuII52101Uranija Kozmidis-Luburić, Aleksandar Nikolić
 Analiza kategorijalnih podatakaII52101Zoran Ovcin
 Razvoj softvera za embeded operativne sistemeII72003Predrag Teodorović
 Matematička teorija igaraII52200Lidija Čomić
 Finansijska matematikaII52101Rade Doroslovački
Izborna pozicija 5 (bira se 3 od 8) II15-16  
 Uvod u interaktivne dokazivačeII52101Silvia Gilezan, Jelena Ivetić
 Složeni linearni modeliII52101Zoran Ovcin
 Matematičke metode u biomedicinskim naukamaII52101Ivana Lončarević, Maja Nedović
 Primenjena linearna algebra 2II52101Maja Nedović, Vladimir Kostić
 Aktuarska matematika neživotnog osiguranjaII52101Jelena Kočović, Nebojša Ralević
 Teorija odlučivanjaII52101Ljubo Nedović
 Proces razvoja računarskih igaraII63003Dragan Ivetić, Dušan Gajić
 Računovodstvo i revizija u osiguranjuII52200Branislav Nerandžić, Ranko Bojanić
Izborna pozicija 6 (bira se 3 od 11) III12  
 Redovi čekanjaIII42200Zoran Ovcin
 Metode numeričke optimizacijeIII42200Ljiljana Teofanov, Tibor Lukić
 Uvod u formalne metodeIII42200Jelena Ivetić
 Formalni modeli u distribuiranom računarstvuIII42200Svetlana Jakšić
 Osnovi mašinske vizijeIII42002Branko Brkljač, Željen Trpovski
 Interdisciplinarna naučna vizualizacijaIII42002Lidija Krstanović
 Fazi modeli odlučivanjaIII42200Ljubo Nedović
 Metode i tehnike dubokog učenjaIII42020Dubravko Ćulibrk, Ksenija Doroslovački
 Sistemi velikih količina podatakaIII42020Sonja Ristić, Milan Čeliković
 Empirijsko softversko inženjerstvoIII42020Vladimir Mandić, Sandra Buhmiler
 Koncepcijske i metodološke osnove procesa investiranjaIII42002Vladimir Đaković
Izborna pozicija 7 (bira se 3 od 11) III18  
 Tomografska rekonstrukcija slikaIII62210Tibor Lukić
 Primene nauke o podacima u infrastrukturnim sistemimaIII62012Aleksandar Kupusinac
 Statističko programiranjeIII62012Aleksandar Kupusinac
 Mašinsko učenjeIII62012Aleksandar Kupusinac
 Matematičke osnove prepoznavanja oblikaIII62101Ljubo Nedović, Marko Janev
 Upravljanje tehnološkim inovacijamaIII63200Jelena Borocki
 Uvod u semantike programskih jezikaIII63300Jelena Ivetić
 Finansijsko inženjerstvo i rezervisanje štetaIII63300Ksenija Doroslovački, Jelena Kočović, Nebojša Ralević
 Digitalna upravljačka elektronikaIII63102Vladimir Rajs, Miodrag Brkić
 Matematičke metode u elektrodinamici i kvantnoj mehaniciIII63300Ivana Lončarević, Aleksandar Nikolić
 Distribuirana obrada signalaIII63101Dragana Bajović, Dejan Vukobratović
Izborna pozicija 8 (bira se 1 od 4) IV6  
 Aktuarska matematika životnog osiguranjaIV62101Jelena Kočović, Biljana Mihailović, Nebojša Ralević
 Matematičke osnove privatnosti podatakaIV62101Silvia Gilezan
 Matematičke osnove obrada slikaIV62101Tibor Lukić
 Algoritmi na diskretnim strukturamaIV62101Zoran Ovcin
Stručna praksa IV5     
Master rad-studijski istraživački rad IV1400160 
Master rad-izrada i odbrana IV5     

Odbranjeni master radovi

Matematike u tehnici
 • Naslov: Matematički model za detekciju namerno izazvanih promena u sadržaju slike
  • student: Maja Ljubičić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 17.07.2021.
 
 • Naslov: Neke klase Fibonačijevih brojeva
  • student: Miloš Marković
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 7.09.2020.
   
 • Naslov: Primena konvolucionih neuralnih mreža kod prepoznavanja slika u osiguranju
  • student: Marta Repić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 14.02.2020.
   
 • Naslov: Tomografska rekonstrukcija digitalnih slika
  • student: Bojana Velečković
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 19.09.2019.
   
 • Naslov: Segmentacija slike K-NN metodom
  • student: Vukašin Graovac
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 16.04.2019.
   
 • Naslov: Primena teoreme o fiksnoj tački u digitalnoj slici
  • student: Emilija Baljint
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 12.04.2019.
   
 • Naslov: Razlomljeno programiranje
  • student: Ivana Bojović
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 21.09.2018.
   
 • Naslov: Karakterizacija veličina zavisnih od vremena primenom srednjih vrednosti
  • student: Marina Bulat
  • mentor: Prof. dr Slavica Medić
  • datum odbrane: 20.09.2018.
   
 • Naslov: Algebarski pristup problemu zadovoljenja ograničenja
  • student: Kristina Asimi
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 28.09.2018.
   
 • Naslov: Obrada slike u prostornom i frekvencijskom domenu
  • student: Marina Becin
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 14.09.2018.
   
 • Naslov: Kvadratno programiranje
  • student: Ana Krnetić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 13.07.2018.
   
 • Naslov: Matematički modeli za otklanjanje šuma digitalne slike
  • student: Biljana Čvokić
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 2018.
   
 • Naslov:Problem trgovačkog putnika: varijante i primena
  • student: Marta Josić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 30.01.2018
   
 • Naslov: Tipski sistem sa restrikcijama za određivanje tipova ML jezika sa implementacijom u Haskell-u
  • student: Alen Arslanagić
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 2017.
   
 • Naslov: Segmentacija slike normalizovanim rezom
  • student: Vukosava Putnik
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 28.09.2017.
   
 • Naslov: Elongacija oblika i druge mere
  • student: Anastazia Žunić
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 2017.
   
 • Naslov: Linearna logika sa primenama u Petri mrežama
  • student: Aleksandrar Kršić
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 2017.
   
 • Naslov: Algebarski aspekti reverzibilnog logičkog dizajna
  • student: Andreja Kolesar
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 14.07.2017.
   
 • Naslov: Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun
  • student: Simona Kašterović
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 2017.
   
 • Naslov: Kodiranje razdvajajućih funkcija
  • student: Tijana Sekulić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 31.10.2016.
   
 • Naslov: O konstrukciji i primeni Voronojevih dijagrama
  • student: Srđan Todorović
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 17.10.2016.
   
 • Naslov: Izomorfizmi tipova sesija
  • student: Zorica Savanović
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 30.09.2016.
   
 • Naslov: Modalna logika i primena u zaštiti informacionih sistema
  • student: Marko Stupar
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 29.09.2016.
   
 • Naslov: Bajesove mreže – modeliranje u Netici i primer primene na tenis
  • student: Ivana Dojić
  • mentor: dr Jelena Ivetić
  • datum odbrane: 24.09.2016.
   
 • Naslov: Mere sličnosti XML podataka i primene u otkrivanju duplikata
  • student: Milica Knežević
  • mentor: dr Jelena Ivetić
  • datum odbrane: 29.12.2015.
   
 • Naslov: Formalni model za reverzibilne konkurentne komunikacione sisteme
  • student: Doriana Medić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 30.10.2015.
   
 • Naslov: Zakoni velikih brojeva za fazi brojeve i fazi slučajne promenljive
  • student: Bojana Bačko
  • mentor: dr Slavica Medić
  • datum odbrane: 29.10.2015.
   
 • Naslov: Primena fazi skupova kod portfolio matrica u strategijskom menadžmentu
  • student: Daniela Žigmund
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 10.07.2015.
   
 • Naslov: Matematički modeli u diskretnoj tomografiji
  • student: Lidia Junger
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 8.07.2015.
   
 • Naslov: Optimizacija portfolija i očekivani efekti od aktivnosti investiranja
  • student: Ljiljana Momirov
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 22.06.2015.
   
 • Naslov: Teoreme o lokalizaciji karakterističnih korena i njihova primena na pozitivnu stabilnost matrica
  • student: Sanja Dukić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 25.12.2013.
   
 • Naslov: Razni pravci generalizacije dijagonalne dominacije
  • student: Dragana Gardašević
  • mentor: Prof. dr Ljiljana Cvetković
  • datum odbrane: 31.10.2012.
   
 • Naslov: Pseudo-operacije i primena u teoriji verovatnoće
  • student: Ljubo Nedović
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 5.10.2009.
   
 • Naslov: Modeli mobilnih procesa
  • student: Svetlana Jakšić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 6.10.2008.
   
 • Naslov: O nekim proširenjima lambda računa
  • student: Jelena Ivetić
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 6.10.2008.
   
 • Naslov: Kombinatorika interpretirana funkcijama i njihovim osobinama
  • student: Ksenija Doroslovački
  • mentor: Prof. dr Mila Stojaković
  • datum odbrane: 10.6.2008.
   
 • Naslov: Fazi skupovi i njihova primena u inženjerstvu i operacionim istraživanjima
  • student: Nina Barać
  • mentor: Prof. dr Biljana Mihailović
  • datum odbrane: 6.04.2012.
   
 • Naslov: Matematičke metode u određivanju premije osiguranja
  • student: Vesna Virijević
  • mentor: Prof. dr Biljana Mihailović
  • datum odbrane: 4.7.2013.

Copyright © 2022 Katedra za matematiku