O NAMA

Katedra za matematiku

Katedra za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Katedra za matematiku je jedna od tri katedre Departmana za opšte discipline u tehnici. Danas ima 50 članova. Njihov aktivan i uspešan naučno-istraživački i nastavni rad već dugi niz godina daje zapažene rezultate.

Članovi Katedre izvode nastavu iz raznih oblasti matematike na svim odsecima Fakulteta tehničkih nauka. Predmeti koje drže su obavezni ili izborni predmeti na osnovnim, master i doktorskim studijama Fakulteta. Osim aktivnosti u nastavi, Katedra veliki značaj daje i aktivnostima u naučno-istraživačpkom radu, koji se odvija kroz rukovođenje i aktivno učešće u velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata.

Katedra veoma uspešno saradjuje sa ostalim departmanima i katedrama Fakulteta tehničkih nauka, sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu, Matematičkim institutom SANU u Beogradu, kao i sa drugim matematičkim fakultetima u zemlji.

Posebnu pažnju članovi Katedre poklanjaju aktivnostima međunarodne saradnje. Među najznačajnijima su učešća na međunarodnim projektima, gostovanja i studijski boravci na stranim univerzitetima, organizovanje međunarodnih stručnih skupova, organizovanje poseta kolega iz inostranstva našem fakultetu, međunarodna razmena studenata doktorskih studija.

U okviru Katedre osnovan je i Centar za matematiku i statistiku, sa ciljem da se članovima pruži mogućnost okupljanja oko zajedničke naučno – istraživačke institucije. Aktivnosti Centra su istraživanja i rad na nacionalnim i međunarodnim projektima, organizovanje seminara, nastava za redovne, poslediplomske i doktorske studije Fakulteta tehničkih nauka.

Nastanak Katedre za matematiku

Institut za primenjene osnovne discipline nastaje prerastanjem Katedre za prirodno-matematičke nauke u Institut. Odmah po osnivanju, opstanak Instituta je bio doveden u pitanje, jer su upravni organi Univerziteta u Novom Sadu pokrenuli inicijativu da se Institut pripoji Prirodno-matematičkom fakultetu. Organi Instituta su, pod pritiskom, i pored neslaganja sa inicijativom, bili primorani sredinom 1977. godine da razmatraju predlog o pripajanju. Ipak, zahvaljujući prof. Dragutinu Zelenoviću kao dekanu, ta odluka nije realizovana. Prof. Zelenović je, i pored političkih pritisaka kojima je bio izložen zbog suprotstavljanja pokrenutoj inicijativi, ostao dosledan svojim stavovima da fakultet treba da zadrži kontrolu nad nastavom iz svih predmeta koji se izvode na njemu, kao i da svi predmeti, pa i nematični, treba da se u saznajnom pogledu prilagođavaju obrazovnim ciljevima školovanja inženjerskog kadra. U Institutu su 1978. godine osnovane tri katedre, koje i danas postoje: Katedra za matematiku, Katedra za fiziku i Katedra za društvene nauke.

Rukovodioci Katedre za matematiku od osnivanja su:

 
  • Akademik prof. Vojislav Marić do 2000. godine
     
  • Prof. Mila Stojaković u periodu od 2000. godine.

Uprava

Šef katedre

ksenija@uns.ac.rs

Doroslovački dr Ksenija

Sekretar katedre

biljana@uns.ac.rs

Carić dr Biljana