Teme za Master radove - Matematika u tehnici

Katedra za matematiku

Preporuke za pisanje master radova

Rad se piše u LaTeX formatu
Prilikom izbora teme i mentora, kontaktirati nekog od profesora za Katedre za matematiku
Komisiju za ocenu i odbranu master rada čine bar dva člana Katedre za matematiku

Preporuke za pisanje master radova

Copyright © 2022 Katedra za matematiku