Informacioni inženjering

Osnovne akademske studije

Algebra - školska 2020/2021 godina


Interaktivna mapa fakulteta se može videti na linku
https://nservisi.ftn.uns.ac.rs/php/data/ftngo/index.html


KOLOKVIJUM 1 ĆE SE ODRŽATI U NEDELJU 05.12.2021. u 11:00 učionicama 203 i 204 na 2-om spratu nastavnog bloka. Potrebno je doći pred učionice u 10:45. Treba poneti indeks ili neki drugi zvanični dokument sa fotografijom, pribor za pisanje (može se pisati i olovkom, bitno je samo da je čitko i jasno napisano). Ne mogu se koristiti digitron, telefon, pametni sat i slični elektronski uređaji, treba ih ostaviti isključene sa jaknama i torbama na čiviliku. Smatraće se pokušajem prepisivanja ako studenti imaju neki takav uređaj kod sebe dok rade kolokvijum.

KOLOKVIJUM 2 ĆE SE ODRŽATI 23.01.2022.


Propozicije polaganja ispita i kolokvijuma

 • Ispit se sastoji iz
  • predispitnih obaveza u formi testa,
  • pismenog ispita u formi zadataka, i
  • usmenog dela ispita. USMENI JE OBAVEZAN.
 • Predispitne obaveze - test (T) i zadaci (Z) se polažu parcijalno iz 2 dela:
  • Prva polovina gradiva, predispitne obaveze (T1) i zadaci (Z1) - relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi i grupe, prsteni i polja, konstrukcija konačnih polja, kompleksni brojevi, polinomi.
  • Druga polovina gradiva, predispitne obaveze (T2) i zadaci (Z2) - matrice, determinante, vektori, analitička geometrija, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, linearne transformacije.
 • Predispitne obaveze (T1) i (Z1) se polažu u terminu kolokvijuma koji se zakazuje nakon obrađene prve polovine gradiva, obično krajem novembra, kao i u okviru ispitnih rokova. Minimum bodova potreban da se položi (T1) je 50%. Minimum bodova potreban da se položi (Z1) je 50%.
 • Predispitne obaveze (T2) i (Z2) se polažu u terminu kolokvijuma koji se zakazuje nakon obrađene druge polovine gradiva, obično na kraju prvog semestra, kao i u okviru ispitnih rokova. Minimum bodova potreban da se položi (T2) je 50%. Minimum bodova potreban da se položi (Z2) je 50%.
 • Nakon što student položi (T1), (Z1), (T2) i (Z2), ostvaruje pravo na polaganje završnog, USMENOG dela ispita. Usmeni deo ispita je obavezan i ZNAČAJNO utiče na konačnu ocenu. Da bi položio ispit, student i na usmenom ispitu mora da pokaže odgovarajuće znanje.
 • Svaki izlazak na ispit ili deo ispita u ispitnim rokovima se mora prijaviti na studentskoj službi. Ovo ne važi za polaganje prvog kolokvijuma.
 • Parcijalno položeni delovi ispita i ostvareni bodovi važe do naredne školske godine, tj. zaključno sa poslednjim jesenjim ispitnim rokom. Nakon toga se poništavaju.
 • Za studente koji moraju ponovo slušati predmet (obnovili su godinu), važe iste propozicije kao za studente koji prvi put slušaju predmet. Studenti koji su preneli ispit na višu godinu i treba da ga samo polažu, polažu zadatke ili odjednom, ili mogu po kolokvijumima ukoliko su na studentskoj službi prijavili opciju polaganja kolokvijuma.
 • Studenti koji žele da ponište i poprave neki od delova koji su do sad položili moraju to da saopšte profesoru na uvidu u radove ili na ispitu profesoru / asistentima neposredno pred ponovnu izradu dela koji žele poništiti, pre nego što dobiju tekst testa ili zadataka koje žele popraviti.

Rezultati ispita i kolokvijuma, 14.10.2021, septembarski 5 ROK.
Usmeni ispit i uvid u radove je u ponedeljak 18.10.2021. u 20:00 u učionici 305.


Dodatne informacije i materijal za pripremu ispita


Informacije o profesoru i asistentima

Katedra za matematiku