Matematika za studente Arhitekture i urbanizma


I semestar, 4+2 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: utorak 10:15-12:00 (učionica 208) i četvrtak 12:15-14:00 (amfiteatar A3)
Termini održavanja vežbi: sreda 12:15 - 13:45 (grupe 3, 4, 9, 10), 14:00 - 15:30 (grupe 5, 6, 7, 8) i 16:00 - 17:30 (grupe 1, 2, 11, 12) (učionica 105/I sprat nastavnog bloka)
Termin održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Slavica Medić, utorkom u 12h (ili po dogovoru), kabinet 2, I sprat, blok F (u oba slučaja, najavite se na e-mail: slavicam@uns.ac.rs)
asistent: Buda Bajić Papuga, sredom u 17:30h, kabinet 123, I sprat, blok F; e-mail: buda_bajic@yahoo.com


Važna obaveštenja

Studenti koji nisu položili ispit iz Matematike, a žele sa novom generacijom da ga polažu preko kolokvijuma, mogu to da rade samo ako se blagovremeno (pre prvog kolokvijuma) prijave studentskoj službi.
Studenti koji su slušali ovaj predmet kod prof. Nevenke Adžić treba da pogledaju obaveštenje koje se odnosi na njih na stranici http://imft.ftn.uns.ac.rs/~natasa/Matematika
Tablica izvoda i integrala koja se može koristiti na testovima, kolokvijumima i pismenim ispitima. Dozvoljeno je koristiti i OVU tablicu.


Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje.
2Sistemi linearnih jednačina.
3Determinante i matrice.
4Vektori.
5Analitička geometrija.
6Primena matrica - linearne transformacije.
 Prvi test i prvi kolokvijum: subota, 16.11.2019. u 8h (205, 208, AH1a, 203, 204)
7Načini zadavanja funkcije. Granična vrednost funkcije.
8Izvod funkcije.
9Primena izvoda funkcije. Lopitalovo pravilo.
10Tejlorov polinom. Ispitivanje funkcija.
 Drugi test i drugi kolokvijum: subota, 14.12.2019. u 8h (205, 208, AH1a, 203, 204)
11Neodređeni integral.
12Određeni integral - definicija, izračunavanje i osobine.
13Određeni integral - primene.
14Diferencijalne jednačine.
15Diferencijalne jednačine.
 Treći test i treći kolokvijum: u prvom januarskom terminu ispita.


Literatura

 • Matematika 1, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
 • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
 • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012
 • Zbirka rešenih zadataka iz matematike za arhitektonski odsek, Z. Lužanin, N. Adžić, Z. Ovcin, Novi Sad, 2009
 • Matematika, provere znanja za arhitektonski odsek sa rešenjima, N. Adžić, Novi Sad, 2010
 • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)


Način polaganja ispita

 • Predispitne obaveze - 30 bodova
  • Sastoje se iz tri testa.
  • Testovi se održavaju nakon šeste (Prvi test), nakon desete (Drugi test) i nakon četrnaeste radne nedelje - pogledati Program kursa.
  • Svaki od testova se održava samo jednom u toku školske godine.
  • Svaki test čine pitanja i zadaci koji se odnose na gradivo koje se izlaže tokom predavanja i zahtevaju kratke odgovore.
  • Osvojeni bodovi sa sva tri testa se sabiraju i unose u ukupan zbir bodova.
 • Pismeni deo ispita - 70 bodova
  • Pismeni deo ispita se polaže tokom ispitnih rokova.
  • Čine ga zadaci koji se odnose na celokupno gradivo rađeno tokom predavanja i vežbi.
  • Pismeni deo ispita moze se položiti i parcijalno, tokom semestra, ukoliko se na tri kolokvijuma osvoji, u zbiru sa osvojenim poenima sa predispitnih obaveza, najmanje 55 bodova. Kolokvijumi se održavaju u isto vreme kada i testovi (pogledati Program kursa).
  • Ukoliko student tokom semestra osvoji manje od 55 bodova na tri kolokvijuma i predispitnim obavezama, gubi pravo na parcijalno polaganje ispita. U tom slučaju pismeni deo ispita polaže u celini, tokom ispitnih rokova.
 • Student je položio ispit ukoliko je na ime predispitnih obaveza i pismenog dela ispita ukupno osvojio najmanje 55 bodova.


Rezultati ispita

>>>>>>>

Primeri prethodnih ispitnih zadataka

pogledati na stranici http://imft.ftn.uns.ac.rs/~natasa/Matematika

Zadaci 27.01.2013., Zadaci 27.03.2013., Zadaci 20.06.2013., Zadaci 07.07.2013., Zadaci 11.09.2013.


↑ Sadržaj