Matematika za studente Arhitekture i urbanizma


VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavam vas da će ubuduće (počevši od dodatnog majskog roka 2022. godine), na osnovu Člana 4 Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji možete pronaći na linku http://www.ftn.uns.ac.rs/626021790/pravilnik-o-disciplinskoj-odgovornosti-studenta-od-17-05-2019- pred odgovarajućim organom biti pokrenut disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti svakog studenta za kog se posumnja da je na ispitu ili kolokvijumu koristio nedozvoljena sredstva.


I semestar, 4+2 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: utorak 10:15-12:00 i četvrtak 12:15-14:00.
Termini održavanja vežbi: sreda 12:15 - 13:45 (grupe 3, 4, 9, 10), 14:00 - 15:30 (grupe 5, 6, 7, 8) i 16:00 - 17:30 (grupe 1, 2, 11, 12).
Termin održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Slavica Medić, po dogovoru, kabinet 2, I sprat, blok F, najavite se na e-mail: slavicam@uns.ac.rs
asistent: Tamara Kopanja, po dogovoru, kabinet 112, I sprat, blok F, e-mail: kopanjatamara@gmail.com


Materijal sa onlajn nastave, školska 2020/2021. godina - predavanja:

Materijal sa onlajn nastave, školska 2020/2021. godina - vežbe:


Važna obaveštenja

Studenti koji nisu položili ispit iz Matematike, a žele sa novom generacijom da ga polažu preko kolokvijuma, mogu to da rade samo ako se blagovremeno (pre prvog kolokvijuma) prijave na studentskoj službi/servisu za polaganje preko kolokvijuma.
Tablica izvoda i integrala koja se može koristiti na testovima, kolokvijumima i pismenim ispitima. Dozvoljeno je koristiti i OVU tablicu.


Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje.
2Sistemi linearnih jednačina.
3Determinante i matrice.
4Vektori.
5Analitička geometrija.
6Primena matrica - linearne transformacije.
 Prvi test i prvi kolokvijum: subota, 13.11.2021. u 18h (A1, A2, A3, A4)
7Načini zadavanja funkcije. Granična vrednost funkcije.
8Izvod funkcije.
9Primena izvoda funkcije. Lopitalovo pravilo.
10Tejlorov polinom. Ispitivanje funkcija.
 Drugi test i drugi kolokvijum: subota, 18.12.2021. u 18h (A1, A2, A3, A4)
11Neodređeni integral.
12Određeni integral - definicija, izračunavanje i osobine.
13Određeni integral - primene.
14Diferencijalne jednačine.
15Diferencijalne jednačine.
 Treći test i treći kolokvijum: u prvom januarskom terminu ispita.


Literatura

 • Matematika 1, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
 • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
 • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012
 • Zbirka rešenih zadataka iz matematike za arhitektonski odsek, Z. Lužanin, N. Adžić, Z. Ovcin, Novi Sad, 2009
 • Matematika, provere znanja za arhitektonski odsek sa rešenjima, N. Adžić, Novi Sad, 2010
 • ZBIRKA, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)


Način polaganja ispita

 • Predispitne obaveze - 30 poena
  • Sastoje se iz tri testa.
  • Testovi se održavaju približno nakon šeste (Prvi test), nakon desete (Drugi test) i nakon četrnaeste radne nedelje (pogledati Program kursa).
  • Svaki od testova se održava samo jednom u toku školske godine.
  • Svaki test čine pitanja i zadaci koji se odnose na gradivo koje se izlaže tokom predavanja i zahtevaju kratke odgovore.
  • Osvojeni poeni sa sva tri testa se sabiraju i ulaze u ukupan broj poena.
 • Pismeni deo ispita - 70 poena
  • Pismeni deo ispita se polaže tokom ispitnih rokova.
  • Čine ga zadaci koji se odnose na celokupno gradivo rađeno tokom predavanja i vežbi.
  • Pismeni deo ispita moze se položiti i parcijalno, tokom semestra, ukoliko se na tri kolokvijuma osvoji, u zbiru sa osvojenim poenima sa predispitnih obaveza, najmanje 51 poen. Takođe, neophodno je da student položi svaki kolokvijum, tj. da na svakom kolokvijumu osvoji bar 30% od maksimalnog broja poena. Kolokvijumi se održavaju u isto vreme kada i testovi (pogledati Program kursa).
  • Ukoliko student tokom semestra osvoji manje od 51 poena na tri kolokvijuma i predispitnim obavezama, gubi pravo na parcijalno polaganje ispita. U tom slučaju pismeni deo ispita polaže u celini, tokom ispitnih rokova.
 • Student je položio ispit ukoliko je na ime predispitnih obaveza i pismenog dela ispita ukupno osvojio najmanje 51 poen.


Rezultati ispita

>>>>>>>

Primeri prethodnih ispitnih zadataka

pogledati na stranici http://imft.ftn.uns.ac.rs/~natasa/Matematika . Zadaci 27.01.2013., Zadaci 27.03.2013., Zadaci 20.06.2013., Zadaci 07.07.2013., Zadaci 11.09.2013.


↑ Sadržaj