Matematika 2, Mašinski odsek


II semestar, 3+3 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Ponedeljak 14:15-17:00 (online)
Predmetni nastavnik: dr Tibor Lukić vanr. prof., konsultacije ponedeljkom 17h-18h, soba 603, VI sprat, kula.
E-mail:tibor@uns.ac.rs.
Glavni asistent: dr Ivan Prokić, konsultacije cetvrtkom u 16h, soba 616. E-mail: ivan.prokic90@gmail.com.
Asistent: Jelena Đokić, E-mail: jelenadjokic@uns.ac.rs.
Asistent: Ivan Medenica, E-mail: pgmedo@gmail.com.
Tablica izvoda i integrala- dozvoljeno koristiti na ispitu.
KOLOKVIJUM 2 ce se odrzati 09.06.2021. godine (sreda) u terminu od 15:00 do 17:00, rezervisane sale 203, 204, 205, 206, 207, 208.
Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.

Rezultati ispita 07-11-15 Rezultati ispita 25-10-15 Rezultati ispita 11-10-15 Rezultati ispita 30-09-15 Rezultati ispita 18-09-15 Rezultati ispita 05-09-15 Rezultati ispita_11-07-15 Rezultati ispita 25-06-15 Rezultati 16-05-15 Rezultati 18-04-15 Rezultati 14-03-15 Rezultati KOL2 08-06-15 Kolokvijum 08-06-15 Kolokvijum 23-04-15

Plan rada i sadržaj kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Neodređeni integral. Osobine. Smena promenljivih i parcijalna integracija.
2Integracija racionalnih funkcija.Integracija nekih iracionalnih funkcija.
3Integracija trigonometrijskih funkcija.
4Određeni integral - definicija i geometrijska interpretacija. Osobine.
5Izračunavanje određenog integrala. Metod smene i parcijalna integracija kod određenog integrala.
6Primena određenog integrala - izračunavanje površine ravnog lika, zapremine rotacionog tela i dužine luka krive.
7Izračunavanje površine omotača obrtnog tela. Težište ravne ploče.
KOLOKVIJUM 1
8Funkcije više promenljivih.
9Diferencijalne jednačine I reda - uvod, osnovni pojmovi. Diferencijalna jednačina koja razdvaja promenljive. Homogena diferencijalna jednačina.
10Linearna i Bernulijeva d. j. Jednačina totalnog diferencijala.
11Diferencijalne jednačine višeg reda. Snižavanje reda. Linearna d. j. II reda.
12Homogena linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima.
13Nehomogena linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima.
14Varijacija konstanti. Eulerova jednacina.
KOLOKVIJUM 2


Literatura

 • Tibor Lukić, Vladimir Ilić, Ivan Prokić, Jelena Đokić: Matematika 2 - integralni račun i diferencijalne jednačine, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2021. M2-naslovna
 • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011.
 • Integralni račun, Irena Čomić i Nataša Sladoje, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1997.
 • Zbirka rešenih zadataka iz diferencijalnog i integralnog računa, Đurđica Takači i Arpad Takači, Institut za matematiku, Novi Sad, 1992.
 • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012.
 • Matematička analiza 1, Dušan Adnađević i Zoran Kadelburg, Matematički fakultet, Beograd, 2012.
 • Matematika 2, I. Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
 • Matematika2, Zbirka zadataka, I. Slapničar et al., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
 • Diferencijalni i integralni račun, Z. Šikić, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Profil 2008. nekoliko poglavlja: int08, int09
 • Diferencijalne jednadžbe, Z. Šikić, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Profil 2003. nekoliko poglavlja: dj01, dj02, dj04
 • Calculus I, Paul Dawkins, 2007 (Lecture Notes, Lamar University)
 • slajdovi, funkcije više promenljivih: uvod, parcijalni izvodi

Način polaganja ispita

Nacin polaganja u toku trajanja semestra (preko kolokvijuma)
Kolokvijum 1 (zadaci, 45 bodova), Kolokvijum 2 (zadaci, 45 bodova) i prisustvo na predavanjima i vežbama (5+5 bodova). Polozeni kolokvijum se uvazava u toku jedne kalendarske godine (12 meseci), posle toga se brise.

Nacin polaganja u ispitnom roku
Na ispitu se polažu zadaci i test iz teorijskog dela gradiva.
Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra, na ispitu polažu ceo ispit.
Student koji je položio samo jedan od kolokvijuma u toku semestra, na ispitu ima pravo da polaže samo drugi (preostali) kolokvijum.

Bodovanje na ispitu: 70 zadaci (potrebno je osvojiti namanje 35), 20 test (potrebno je osvojiti najmanje 10), 5+5 prisustvo na predavanjima i vežbama.

U ispitnom roku, da bi student mogao da polaže ispit ili deo ispita, mora izvršiti prijavu ispita studentskoj službi.

Primeri testova i ispitnih zadataka

Pismeni ispit 12-09-18, Test 12-09-18, Pismeni ispit 12-02-18, Test 12-02-18, Pismeni ispit 11-09-17, Test 11-09-17, Pismeni ispit 23-06-16, Test 23-06-16, Pismeni ispit 18-09-15, Test 18-09-15, Pismeni ispit 05-09-15, Test 05-09-15, Pismeni 25-06-15, Test 25-06-15, Primeri predispitnih obaveza, Primeri ispitnih zadataka

Rezultati iz prethodnog perioda

Kolokvijumi2012

Ispit Jun 2012, Ispit Jul 2012

Studenti koji imaju položen jedan deo

Ispit 30. 08. 2012., Ispit 13. 09. 2012., Ispit 27. 09. 2012., Ispit 14. 10. 2012., Ispit 17. 11. 2012., Ispit 28. 1. 2013.,

Ispit 09. 02. 2013. niko nije položio. Ispit 27. 3. 2013.

25. april, Kolokvijumi 2013., 30. maj, Kolokvijumi 2013., 09. jun, Kolokvijumi 2013.

Ispit 21. jun 2013., Ispit 8. jul 2013., Ispit 29. avgust 2013., Ispit 12. 9. 2013., Ispit 26. 9. 2013., Ispit 13. 10. 2013.,

Ispit 09. 11. 2013., Ispit 07. 12. 2013., Ispit 12. 02. 2014., Ispit 27. 02. 2014., Ispit 15. 03. 2014. niko nije položio., Ispit 26. 04. 2014. niko nije položio., Ispit 17. 05. 2014.

Test 1, 03. 04. 2014., Test 2, 24. 04. 2014., Test 3, 29. 05. 2014., Preispitne obaveze, 14. 06. 2014., Kolokvijumi, 14. 06. 2014.

Ispit 25. jun 2014., Preispitne obaveze, jun 2014., Ispit 13. jul 2014.

Ispit 05. 09. 2014., Ispit 17. 09. 2014., Ispit 29. 09. 2014., Ispit 12. 10. 2014., Ispit 26. 10. 2014., Ispit 06. 12. 2014.,

Ispit 04. 02. 2015., Ispit 19. 02. 2015.

Kolokvijum1 ce se odrzati u ponedeljak, 24. aprila 2017. godine, vreme: 14:00, sala: A2.
Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.