Matematika 2, Merenje i regulacija


(Matematička analiza 1 po akreditaciji do 2019.)

II semestar, 4+4 časa nedeljno
Predmetni nastavnik: dr Ljiljana Teofanov, konsultacije: sredom 15-16h, kabinet 611, VI sprat, kula, e-mail: ljiljap@uns.ac.rs
Asistent: Katarina Vidojević, kabinet 219, blok F, e-mail: vidojevic9@uns.ac.rs
Rezultati Kolokvijuma (2022): prvi kolokvijum 22.04.2023.
Drugi kolokvijum će se održati 10.06.2023. u 11:00.

Plan rada i sadržaj kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Realni brojevi. Brojni nizovi.
2Brojni nizovi.Granična vrednost funkcije.
3Granična vrednost funkcije. Neprekidnost funkcije.
4Izvod funkcije.
5Primena izvoda. (Teorema o sr. vr., Lopitalovo pravilo, Tejlorova t., Ekstr. vr., Monotonost i zakrivljenost)
6Funkcije više promenljivih.
7Ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih. Uslovni ekstremi.
8Priprema za kolokvijum.
9Neodređeni integral.
10Neodređeni integral.
11Određeni integral. Fundamentalna T. Srednja vr. Primena određenog integrala.
12Nesvojstveni integral. Diferencijalne jednačine, osnovni pojmovi.
13Diferenicjalne jednačine prvog reda. Diferencijalne jednačine višeg reda.
14Linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima.
15Priprema za kolokvijum.


Literatura

  • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012.
  • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
  • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1 , Marko Kostić, Jovana Radenović, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2015
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1, Ilija M. Kovačević, Biljana N. Carić, Slavica S. Medić, Vladimir Ž. Ćurić, Momčilo B. Novaković, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2016
  • Matematika2, Zbirka zadataka, I. Slapničar et al., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.

Način polaganja ispita

Način polaganja u toku trajanja semestra (preko kolokvijuma):

Kolokvijum 1: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Kolokvijum 2: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Usmeni deo ispita: 10 poena.

Poeni od predispitnih obaveza se mogu osvojiti samo tokom semestra na dva kolokvijuma!

Usmeni deo ispita je obavezan za sve studente. Na usmeni deo ispita može izaći student, koji je osvojio najmanje 51 poen. Svi studenti odgovaraju usmeno u okviru kratke provere znanja. Student koji u jednom terminu ostvari uslov za izlazak na usmeni ima pravo da polaže usmeni deo ispita u tom i u sledećem ispitnom roku.

Način polaganja u ispitnom roku:

Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvijuma tokom semestra, i u ispitnim rokovima mogu da polažu ispit iz dva dela. Bolji rezultat se pamti samo u junskom i julskom roku.

Bodovanje na ispitu: 30+30 poena zadaci na pismenom delu ispita + 10 poena usmeni deo ispita + poeni osvojeni tokom semestra na osnovu predispitnih obaveza.

Za polaganje bilo kog dela ispita (pismeni, usmeni) u ispitnom roku, potrebno je prijaviti ispit!

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.

Tablice - nije dozvoljeno koristiti na ispitu.
Rezultati Kolokvijuma (2020): Kolokvijumi 06.06.2020.