Matematička analiza 1, Merenje i regulacija


II semestar, 4+4 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: utorak 18:15-20:00 (201), sreda 14:15-16:00 (201)
Termini održavanja vežbi: sreda 12:15-13:45 (109), petak 15:45-17:15 (104) grupe 2,4
četvrtak 19:15-20:45 (108a), petak 19:15-20:45 (104) grupe 1,3
Predmetni nastavnik: dr Ljiljana Teofanov, konsultacije: sreda 13:00(i po dogovoru), kabinet 611, VI sprat, kula
e-mail: ljiljap@uns.ac.rs
Asistenti: Mirjana Erić, konsultacije: četvrtak 12h, kabinet 608, VI sprat, kula, e-mail: mirjana_eric@uns.ac.rs
Simona Kašterović, konsultacije: utorak 10h, petak 11h, kabinet 114, blok F, e-mail: simona.k@uns.ac.rs

Plan rada i sadržaj kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Uvod. Brojni nizovi.
2Brojni nizovi. Granična vrednost funkcije.
3Neprekidnost funkcije. Izvod funkcije.
4Izvod funkcije.
5Primena izvoda.
6Priprema za kolokvijum. Funkcije više promenljivih.
PRVI KOLOKVIJUM se polaže 08. 04. 2017. u 11h, A1-A4
7Ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih.
8Neodređeni integral.
9Neodređeni integral.
10Određeni integral.
11Primena određenog integrala. Nesvojstveni integral.
12Diferencijalne jednačine, osnovni pojmovi. Diferenicjalne jednačine prvog reda.
13Diferencijalne jednačine višeg reda.
14Linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima.
15Priprema za kolokvijum.
KOLOKVIJUM 2 se polaže 15. 06. 2017. u 11h, A1-A4


Literatura

  • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012.
  • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
  • Matematika I, Dragan Jukić, Rudolf Scitovski, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek 1998
  • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1 , Marko Kostić, Jovana Radenović, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2015
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1, Ilija M. Kovačević, Biljana N. Carić, Slavica S. Medić, Vladimir Ž. Ćurić, Momčilo B. Novaković, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2016
  • Matematika2, Zbirka zadataka, I. Slapničar et al., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
  • Calculus I, Paul Dawkins, 2007 (Lecture Notes, Lamar University)
  • funkcije više promenljivih, slajdovi: uvod, parcijalni izvodi, totalni diferencijal

Način polaganja ispita

Način polaganja u toku trajanja semestra (preko kolokvijuma):

Kolokvijum 1: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Kolokvijum 2: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Prisustvo predavanjima i vežbama: 5 poena

Usmeni deo ispita: 10 poena.

Poeni od predispitnih obaveza se mogu osvojiti samo tokom semestra na dva kolokvijuma!

Za potpis je potrebno imati najmanje 10 bodova od predispitnih obaveza!

Usmeni deo ispita je obavezan za sve studente. Na usmeni deo ispita može izaći student, koji je osvojio najmanje 55 poena (kolokvijumi ili ispit). Svi studenti odgovaraju usmeno u okviru kratke provere znanja. Student koji u jednom terminu ostvari uslov za izlazak na usmeni ima pravo da polaže usmeni deo ispita u tom i u sledećem ispitnom roku.

Način polaganja u ispitnom roku:

Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvijuma u toku semestra (završno sa julskim ispitnim rokom), u narednim ispitnim rokovima na ispitu polažu ceo ispit.

Bodovanje na ispitu: 60 poena zadaci na pismenom delu ispita + 10 poena usmeni deo ispita + poeni osvojeni tokom semestra na osnovu predispitnih obaveza i prisustva nastavi.

Za polaganje bilo kog dela ispita (pismeni, usmeni) u ispitnom roku, potrebno je prijaviti ispit!

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.

Tablice - dozvoljeno koristiti na ispitu.