Matematička analiza, Inženjerstvo informacionih sistema


(Matematika 2 po akreditaciji do 2019.)

II semestar, 4+4 časa nedeljno
Predmetni nastavnik: dr Ljiljana Teofanov, kabinet 611, VI sprat u kuli, e-mail: ljiljap@uns.ac.rs
Asistent: Stefan Tošić, e-mail: stefan.tosic@uns.ac.rs
Rezultati Kolokvijuma (2020): Kolokvijumi 06.06.2020.

Plan rada (okvirno) i sadržaj kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Realni brojevi. Brojni nizovi.
2Brojni nizovi. Granična vrednost funkcije.
3Granična vrednost. Neprekidnost funkcije.
4Izvod funkcije.
5Primena izvoda. Priprema za kolokvijum.
6Funkcije više promenljivih.
7Ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih. Neodređeni integral.
8Neodređeni integral.
9Neodređeni integral. Određeni integral.
10Određeni integral i njegova primena. Nesvojstveni integral.
11Diferencijalne jednačine, osnovni pojmovi. Diferenicjalne jednačine prvog reda.
12Diferenicjalne jednačine višeg reda.
13Linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima. Brojni redovi.
14Priprema za kolokvijum.


Literatura

  • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012.
  • Matematika2, Zbirka zadataka, I. Slapničar et al., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
  • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
  • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1, Marko Kostić, Jovana Radenović, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2015
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1 , Ilija M. Kovačević, Biljana N. Carić, Slavica S. Medić, Vladimir Ž. Ćurić, Momčilo B. Novaković, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2016

Način polaganja ispita

Način polaganja u toku trajanja semestra (preko kolokvijuma):

Kolokvijum 1: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Kolokvijum 2: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Usmeni deo ispita: 10 poena.

Poeni od predispitnih obaveza se mogu osvojiti tokom semestra na dva kolokvijuma i samo još u junskom ispitnom roku!

Poeni od predispitnih obaveza važe 18 meseci.

Usmeni deo ispita je obavezan za sve studente. Na usmeni deo ispita može izaći student, koji je osvojio najmanje 51 poen, a od toga najmanje 10 bodova od predispitnih obaveza! Svi studenti odgovaraju usmeno u okviru kratke provere znanja. Student koji u jednom terminu ostvari uslov za izlazak na usmeni ima pravo da polaže usmeni deo ispita u tom i u sledećem ispitnom roku.

Način polaganja u ispitnom roku:

Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvijuma u toku semestra (završno sa julskim ispitnim rokom), u narednim ispitnim rokovima na ispitu polažu ceo ispit.

Bodovanje na ispitu: 60 poena zadaci na pismenom delu ispita + 10 poena usmeni deo ispita + poeni osvojeni tokom semestra na osnovu predispitnih obaveza.

Za polaganje bilo kog dela ispita (pismeni, usmeni) u ispitnom roku, potrebno je prijaviti ispit!

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.

Tablice - nije dozvoljeno koristiti na ispitu.