Matematička analiza, Inženjerstvo informacionih sistema


(Matematika 2 po akreditaciji do 2019.)

II semestar, 4+4 časa nedeljno
Predmetni nastavnik: dr Ljiljana Teofanov, kabinet 611, VI sprat u kuli,e-mail: ljiljap@uns.ac.rs
konsultacije: petak 12:30, blok F, 124
Asistent: dr Jelena Čolić Oravec, kabinet 116, blok F, e-mail: j_colic@uns.ac.rs

Plan rada (okvirno) i sadržaj kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Realni brojevi. Brojni nizovi. Vežbe.
2Brojni nizovi.Granična vrednost funkcije.
3Granična vrednost funkcije. Neprekidnost funkcije. Vežbe.
4Izvod funkcije. Vežbe.
5Primena izvoda. (Teorema o sr. vr., Lopitalovo pravilo, Tejlorova t., Ekstr. vr., Monotonost i zakrivljenost)
6Funkcije više promenljivih.
7Ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih. Vežbe.
8Priprema za kolokvijum.
9Neodređeni integral. Vežbe.
10Neodređeni integral.
11Određeni integral. Fundamentalna T. Srednja vr. Primena određenog integrala.Vežbe.
12Nesvojstveni integral. Diferencijalne jednačine, osnovni pojmovi.
13Diferenicjalne jednačine prvog reda. Vežbe. Diferencijalne jednačine višeg reda.
14Linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima. Vežbe.
15Priprema za kolokvijum.


Literatura

  • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012.
  • Matematika2, Zbirka zadataka, I. Slapničar et al., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
  • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
  • Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1, Marko Kostić, Jovana Radenović, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2015
  • Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1 , Ilija M. Kovačević, Biljana N. Carić, Slavica S. Medić, Vladimir Ž. Ćurić, Momčilo B. Novaković, FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2016

Način polaganja ispita

Način polaganja u toku trajanja semestra (preko kolokvijuma):

Kolokvijum 1: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Kolokvijum 2: predispitne obaveze 15 poena (test), deo završnog ispita 30 poena (zadaci)

Usmeni deo ispita: 10 poena.

Poeni od predispitnih obaveza se mogu osvojiti tokom semestra na dva kolokvijuma i samo još u prvom terminu junsko-julskog ispitnog roka!

Poeni od predispitnih obaveza važe 18 meseci.

Usmeni deo ispita je obavezan za sve studente. Na usmeni deo ispita može izaći student, koji je osvojio najmanje 51 poen. Svi studenti odgovaraju usmeno u okviru kratke provere znanja. Student koji u jednom terminu ostvari uslov za izlazak na usmeni ima pravo da polaže usmeni deo ispita u tom i u sledećem ispitnom roku.

Način polaganja u ispitnom roku:

Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvijuma u toku semestra (završno sa ispitnim rokom Septembar 1), u narednim ispitnim rokovima na ispitu polažu ceo ispit.

Bodovanje na ispitu: 60 poena zadaci na pismenom delu ispita + 10 poena usmeni deo ispita + poeni osvojeni tokom semestra na osnovu predispitnih obaveza.

Za polaganje bilo kog dela ispita (pismeni, usmeni) u ispitnom roku, potrebno je prijaviti ispit!

Studenti koji žele da polažu predispitne obaveze i ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.

Tablice - nije dozvoljeno koristiti na ispitu.
Rezultati Kolokvijuma (2020): Kolokvijumi 06.06.2020.